Kennisbank

Digivaardigheid Burgers

Dialogic voert op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een onderzoek uit naar de Digivaardigheid van Burgers. In het regeerakkoord is de doelstelling opgenomen dat de dienstverlening van de overheid verbeterd moet worden. Het kabinet streeft naar een (volledige) digitale overheid in 2017 waarbij bedrijven en burgers alle zaken met de overheid digitaal k...

VRWI procesbegeleiding Transitiegebieden

De VRWI heeft een strategische, agenderende en adviserende rol in het Vlaamse wetenschaps- en innovatiebeleid. Als onafhankelijke Raad voedt zij het beleidsvormingsproces van de Vlaamse overheid met kennis en praktijkervaringen (van wetenschappers en vertegenwoordigers van de Vlaamse industrie). Vanuit die rol heeft de VRWI in 2006 Toekomstverkenningen opgesteld. In een eerste fase werd...

Regionale ICT-arbeidsmarkt

Ondanks de huidige mindere economische omstandigheden in Nederland blijft de onvervulde vraag naar goed gekwalificeerde ICT’ers de komende jaren groeien. Deze vacatures ontstaan enerzijds bij specialistische ICT-aanbieders (bijv. webdesigners, programmeurs, IT-consultancy) en anderzijds bij ICT-gebruikers, namelijk de bedrijven en instellingen (bijv. bancaire sector) waar ICT ook ...

Evaluatie tijdelijke subsidieregeling Persinnovatie

Dialogic evalueert in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de tijdelijke stimuleringsregeling persinnovatie, gericht op het bevorderen van innovatie in de pers en journalistiek. ...

Verkenning breedband in het buitengebied in Flevoland

De provincie Flevoland heeft Dialogic gevraagd om een verkenning te doen naar de mogelijkheden voor snel internet in het buitengebied van de provincie. Waar het grootste deel van de kernen in Flevoland al vroeg door Reggefiber zijn aangesloten, is het buitengebied minder goed ontsloten. Draadloze oplossingen waarbij deels gebruik wordt gemaakt van het 4G-signaal lijken interessant in het buiten...

Marktscan Breedbandmarkt Overijssel

De provincie Overijssel heeft Dialogic gevraagd om in kaart te brengen welke marktpartijen een rol kunnen spelen bij lokale breedbandinitiatieven. Deze initiatieven kunnen zich richten op bedrijven op bedrijventerreinen of bedrijven en huishoudens in het buitengebied die een snelle internetverbinding willen realiseren. Dialogic stelt hierbij een catalogus op van partijen die het netwerk kunnen ...

OCW – Evaluatie Toptechniek in bedrijf

Het doel van dit evaluatieonderzoek is inzicht krijgen in de kwantitatieve en kwalitatieve resultaten en opbrengsten van het programma Toptechniek in Bedrijf (TiB), de verschillende onderdelen van TiB en de inzet en rol van Platform Beta Techniek. Mede op basis van de resultaten van het evaluatieonderzoek zal een besluit worden genomen over de borging of een mogelijk vervolg van het programma....

Evaluatie TINA-fonds

Het TINA was een investeringsfonds van PMV, waarmee de Vlaamse regering innovatie wilde stimuleren. TINA beheerde € 200 mln. aan risicokapitaal. Dat geld werd gebruikt om kansrijke innovaties versneld naar de markt te brengen. Dialogic evalueerde de effectiviteit van dit fonds en kwam tot de volgende conclusies: TINA helpt bij het overbruggen van de innovatiekloof De res...

Talentontwikkeling Nederlandse Filmsector

In opdracht van het Nederlands Filmfonds voert Dialogic een onderzoek uit naar talentontwikkeling in de Nederlandse filmsector. Dit onderzoek beoogt enerzijds een inventarisatie te bieden van het beschikbare palet aan trainingsmogelijkheden voor filmmakers in Nederland. Anderzijds richt het onderzoek zich op de behoeften van nieuwe veelbelovende en ‘mid career’-filmakers die actief ...

Plan van aanpak inventarisatie snel internet in Limburg

Provinciale Staten van Limburg hebben geen eenduidig beeld over (de omvang van) de problematiek van het ontbreken van Next Generation Acess (NGA) in Limburg. Zij hebben besloten een inventarisatie op het gebied van snel Internet in Limburg uit te laten voeren. In dit rapport presenteren Dialogic en Intertec de uitkomsten van dit onderzoek. We hebben dit onderzoek uitgevoerd door circa 25 person...

PNB- ICT-Sector inventarisatie

In opdracht van de Provincie Noord-Brabant brengt Dialogic het ICT-ecosysteem in Brabant in kaart. Onderdeel van deze exercitie betreft het benchmarken van de Brabantse ICT-sector ten aanzien van actuele thema’s die momenteel spelen in de ICT-wereld. Met de inzichten verkregen uit bovenstaande analyse identificeren we sterktes van de Brabantse ICT-s...

Optimale omvang en inrichting kennisbasisfunctie agro-natuur

In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) onderzoekt Dialogic de optimale omvang en inrichting van de kennisbasisfunctie binnen het beleidsdomein agro-natuur. Daarbij kijken we onder meer naar de huidige organisatie en functioneren van het kennissysteem in het agro-natuur domein alsook naar de expertises waarop Nederland (ook internationaal gezien) sterk is...

Stichting DOEN – Vormgeving Nieuwe Economie

Stichting DOEN wil bijdragen aan een groene, sociale en creatieve samenleving. Dit doet ze met steun van de drie Nederlandse goede doelen loterijen (Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en de Vrienden Loterij). In 2012 lanceerde DOEN het programma Vormgeving Nieuwe Economie. In dit programma worden organisaties ondersteund die zich inzetten voor het ontwikkelen van systematische vera...

Evaluatie “Vroegrealisatie verglazing viertal bedrijventerreinen in Overijssel”

Dialogic is door de Provincie Overijssel gevraagd een drietal vroegrealisaties op het gebied van de verglazing van bedrijventerreinen te evalueren. Deze realisaties richtten zich op de verglazing van de bedrijventerreinen Spoorlanden-Zendijk (gemeente Kampen), Hengevelde (gemeente Hof van Twente) en Stepelo (gemeente Haaksbergen). De Provincie beschouwt de drie vroegrealisaties a...

Haalbaarheidsonderzoek breedband buitengebied Veere

In opdracht van de Provincie Zeeland voert Dialogic, in samenwerking met ingenieursbureau P.I.M. , een haalbaarheidsonderzoek uit naar de uitrol van breedband in de buitengebieden van de gemeente Veere. Onderdeel hiervan betreft een grootschalige interessepeiling voor ‘next generation access-verbindingen’ onder bewoners en bedrijven in het buitengebied. ...

Breedband in het buitengebied in Horst aan de Maas

De afgelopen jaren heeft Reggefiber in een groot aantal gebieden in Nederland glasvezel uitgerold. Vooral de kernen in wat kleinere gemeenten bleken voor Reggefiber een interessant gebied. De huishoudens in deze kernen hebben nu de keuze tussen redelijk snel DSL en zeer snelle kabel- en glasvezelverbindingen. Op dit moment gaat het om ruim een half miljoen huishoudens die glasvezel tot ...

Evaluatie DLO-subsidieregeling en KB-programma

De instandhouding en ontwikkeling van de agrofoodsector en de groene ruimte wordt gezien als een zaak van publiek belang. De overheid zal daarom (mede) zorg moeten dragen voor een adequaat kennissysteem, zodat de economische concurrentiepositie gehandhaafd kan worden en er ook ingespeeld kan worden op sociaaleconomische en maatschappelijke uitdagingen. Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) ...

Impactmeting traineeprogramma Eerst de Klas

Nu het programma Eerst de Klas een aantal jaren loopt en er zeker nog een aantal tranches in het verschiet ligt, is er behoefte om een meer expliciet beeld te krijgen van de opbrengsten en het succes van het programma. Dit niet alleen in kwantitatieve termen (aantal deelnemers, deelnemende scholen en bedrijven), maar ook in kwalitatieve zin: hoe en in welke mate levert het programma Eerst de Kl...

Keynote Innovation Roundtable Linz

Op 30 juni 2014 gaf Pim den Hertog een lezing getiteld Transformation through Service Innovation tijdens de Innovation Round Table-bijeenkomst in Linz. Centraal stond de vraag hoe Upper Austria, bij uitstek een regio met veel maakindustrie, kan profiteren van investeringen in expertise op het gebied van diensteninnovatie. Aanleiding was de analyse die Dialogic samen met Jari Kuusisto he...

Evaluatie Subsidieregeling Innovatieve Scheepsbouw 2007-2012

Gedurende de zomer van 2014 verricht Dialogic onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van de Subsidieregeling Innovatieve Scheepsbouw (SIS). Deze maatregel was voorheen bekend als de Subsdieregeling Innovatieve Zeescheepsbouw (SIZ), totdat zij in 2012 uitgebreid werd voor de bouw van binnenvaartschepen, sleepboten, en drijvende offshore-constructies. Doel van de SIS-...

Nulmeting / Nameting Teacher Academy

Om de welvaart die Nederland heeft opgebouwd ook in de toekomst te kunnen waarborgen is onze kenniseconomie van groot belang. Hoewel Nederland op dit moment nog een wereldspeler is op het gebied van innovatie, is deze positie fragiel gelet op de internationale concurrentie en de uitdagingen binnen de landsgrenzen op verschillende domeinen. Om de kenniseconomie ook in de toekomst te kunnen bemen...

Inventarisatie RAAK-subsidie

De Stichting Innovatie Alliantie (SIA) stimuleert vanaf 2005 met RAAK-subsidies en andere activiteiten de ontwikkeling van het praktijkgericht onderzoek bij hogescholen. In 2014 is de taak van de SIA overgenomen door het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek (NRPO SIA, hierna ook SIA genoemd). De SIA wil thans een nulmeting laten uitvoeren van de onderzoekspositie van hogescho...

Main Capital Software Top 50 editie 2014

Jaarlijks brengt private-equity-belegger Main Capital het landschap van de onafhankelijke, niet-beursgenoteerde softwareleveranciers in kaart. Wie zijn de meest succesvolle bedrijven? Wie groeit het snelst? Wie springt eruit wat betreft performance in de cloud? Na succesvolle eerdere edities van de Main Top 50 heeft Main Capital Partners besloten ook in 2014 met e...

Inventarisatie nautische innovaties Loodswezen en Rijkshavenmeesters

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) werkt Dialogic momenteel aan de nota ‘Nautiek en innovatie’. Deze nota biedt het Nederlandse Loodswezen inzicht in haar huidige innovatieportfolio, alsmede kansen voor de toekomst, dankzij een aanzet tot een innovatie-agenda 2015-2020. Daarnaast verzorgt Dialogic een presentatie tijdens de innovatieda...

Verkenning ICT en Economie

ICT heeft een grote impact op de Nederlandse maatschappij en economie. Het Ministerie van Economische Zaken heeft behoefte aan een feitelijke verkenning naar de betekenis van ICT voor het verdienvermogen van de Nederlandse economie (en ruimer de betekenis voor de samenleving als geheel). Ook wil zij graag inzicht krijgen in positie van Nederland ten opzicht van andere landen. De verkenni...

Big data in het onderwijs en de wetenschap

De verwachtingen over big data zijn groot. Steeds meer organisaties proberen een antwoord te vinden op de vraag welke betekenis big data heeft voor hun producten, processen en diensten. Deze vraag is allerminst ongegrond. De hoeveelheid data die wereldwijd wordt opgeslagen is de afgelopen tien jaar elk jaar verdubbeld. Niet alleen het volume groeit exponentieel maar ook de omloopsnelheid en de ...

Evaluatie van het Vlaams Instituut voor de Archivering (VIAA)

Op 21 december 2012 keurde de Vlaamse Regering de oprichting van het Vlaams Instituut voor de Archivering (VIAA) goed. VIAA wil het digitale erfgoed van Vlaanderen op een duurzame manier bewaren en toegankelijk maken voor iedereen. Dit gebeurt in nauw overleg met de mediasector, de archief- en erfgoedorganisaties en op basis van de kennis die ter zake verworven is in iMinds. De inspanni...

Effectiviteit van nationale fondsen voor onderzoeksfinanciering

Subsidie van de overheid is binnen nationale onderzoeksprogramma’s een belangrijke onderdeel van de financiering. Veel landen herstructureren momenteel hun onderzoeksfinancieringsmechanismen of passen deze aan, bijvoorbeeld door het creëren van nieuwe agentschappen die belast zijn met het toewijzen van beschikbare middelen of door het toepassen van meer concurrerende methodes om projecte...

Evaluatie investering Flanders District of Creativity

In opdracht van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) evalueerde Dialogic Flanders District of Creativity vzw (Flanders DC). Flanders DC, opgericht in 2004, is de Vlaamse organisatie gericht op het stimuleren van meer ondernemerschap en meer creativiteit. In 2009 werd Flanders DC al geëvalueerd en in de beheersovereenkomst (2009-2014) die daarna met de Vlaamse...

Analyse gebiedsontwikkeling rondom de A12 en domotica cluster

Dialogic zocht in opdracht van de Kamer van Koophandel de belangrijkste kerncijfers uit voor het zogenaamde A12-gebied. Dit gebied bevindt zich rondom de A12 ten zuiden van Utrecht. Gekeken werd naar vestigingen, migratie (binnen en buiten de zone), toegevoegde waarde, bevolking en tevredenheid. ...

Gebruikersonderzoek VO-content 2015

In september 2011 werd Stichting VO-content opgericht met als doel het ontsluiten van open digitaal leermateriaal van en voor scholen. VO-content positioneert het open digitaal leermateriaal als Stercollecties. Deze Stercollecties zijn complete leerlijnen. Op dit moment zijn er Stercollecties voor de vakken aardrijkskunde, biologie, Duits, Engels, geschiedenis, mens en maatschap...

Platformwerking voor Vlaamse incubatoren

De Vlaamse regering besteedt expliciet aandacht aan starters, waarmee ze aansluit bij de internationale boodschap dat het ondersteunen van (hoogwaardige) startende ondernemers een belangrijke impuls betekent voor versterking van de regionale economie. Hierbij wordt speciale aandacht geschonken aan de rol van incubators. Incubators en start-ups worden gezien als aanjager van econo...

Verkenning serious gaming voor DJI

In opdracht van WODC voert Dialogic een verkennend onderzoek uit naar de mogelijkheden van serious gaming voor de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Dit verkennend onderzoek moet duidelijk maken welke toegevoegde waarde serious games hebben voor DJI. Download het rapport: ...

Ondersteuning Beleidsdoorlichting artikel 12 en 13

De begrotingsartikelen 12 en 13 van het Ministerie van Economische Zaken omvatten de financiële beleidsinterventies ter stimulering van een sterk innovatievermogen en een excellent ondernemersklimaat van de Nederlandse economie (denk bijvoorbeeld aan de WBSO en RDA-regeling, diverse kredietinstrumenten, Topsectoren & TKI’s, financiering van TNO en GTI’s en o...

Big Data Conferentie

Hoe kunnen Eurostat en de nationale bureau’s van statistiek in Europa gebruik maken van Big Data bij het verzamelen en produceren van officiële statistieken? Deze vraag stond centraal tijdens het Eurostat Big Data Event, dat begin dit jaar plaatsvond in Rome en inhoudelijk werd verzorgd door Dialogic in samenwerking met DevStat. De uitkomsten van de workshops en andere sessies op...

Top 20 procent vwo-leerlingen

Excellentie is een belangrijk thema in het onderwijs. Al sinds 2008 wordt door het Platform Bèta Techniek excellentie in het hoger onderwijs extra gestimuleerd via het Sirius Programma. Sinds 2011 is excellentie ook onderdeel van de beleidsagenda's voor primair en voortgezet onderwijs van het ministerie van OCW. Het Platform Bèta Techniek is vanuit deze agenda'...

Impactanalyse Competentiepolen/Lichte Structuren

Competentiepolen en Lichte Structuren zijn bottom up initiatieven van bedrijven verenigd in een Vlaams samenwerkingsverband (VIS). Zij hebben als doel om de concurrentiepositie van het Vlaamse bedrijfsleven te versterken. Zij doen dit onder meer door middel van kennisontwikkeling en kennistransfer. Het concept open innovatie staat hierbij centraal: de innovatie komt tot stand door samenwerking ...

Opstellen van een Contourenplan voor de Uitvoeringsorganisatie Vrijetijdseconomie

Vrijetijdseconomie wordt in Noord-Brabant sinds kort gezien als een topsector, omdat het een sector is die bijdraagt aan een goed vestigings- en leefklimaat, kansrijk is voor de economie en bijdraagt aan oplossing van maatschappelijke opgaven. Publieke en private partijen hebben daarom de samenwerking gezocht om de koers uit te zetten voor de ontwikkeling van de Brabantse vrijet...

Monitoring- en managementdashboard School aan Zet

School aan Zet is een initiatief waarbij scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs worden geholpen bij het (nog verder) verbeteren van het onderwijs. Vanwege de grote schaal van het programma (in maart 2013 namen reeds 2.393 scholen deel) is bij het programmateam de wens ontstaan om op elk willekeurig moment beschikking te hebben over informatie ten behoeve van monitoring en mana...

Cluster Roadmaps

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor het high tech cluster in Noord-Brabant? Hoe gaat de arbeidsmarkt zich ontwikkelen voor logistiek in die provincie? Waar loopt het automotive cluster tegen aan bij de verdere benutting van de automotive campus? Dialogic zet antwoorden op bovenstaande vragen op een rij in zogenaamde cluster roadmaps voor de Brabantse topclusters. Onder de ...