Kennisbank

Zelfredzaamheid van ouderen continu monitoren

In de regio Noordwest-Veluwe hebben inwoners, zorg- en welzijnaanbieders, gemeenten, en zorgverzekeraars de handen ineengeslagen om kwetsbare ouderen in de regio te ondersteunen. Dit doen ze middels een populatiegerichte aanpak, waarbij de interventies betrekking hebben op het gebruik van een ICT-systeem (OZOverbindzorg) en de inzet van integrale ouderenteams. Samen met Raedelijn ondersteunt Di...

Tags: Zorg Lees meer

Big data-statistieken over de informatiesamenleving

Big data kan worden gebruikt om op efficiëntere manier nieuwe en betere statistiek te verzamelen. Voor ITU ontwikkelde Dialogic een strategie voor het op basis van big data verzamelen en ontwikkelen van statistieken over de informatiesamenleving. ITU is een VN-orgaan dat zich bezig houdt met het bevorderen en coördineren van wereldwijde toegang tot tele...

Human Capital Agenda ICT

Door de sterke focus van Limburg op innovatie op het gebied van Smart Services zal naar verwachting de vraag naar ICT’ers in Limburg in de toekomst nog sterker toenemen. Daarnaast zullen door de eerder geschetste landelijke ontwikkelingen in vraag en aanbod en het verbeterende economische tij de spanning op de arbeidsmarkt voor ICT’ers in Nederland en hiermee naar verwachting ook in...

Roadmap evenwichtige voeding

Met een wereldbevolking die in 2050 naar 9 miljard mensen groeit, stijg de vraag naar voeding en andere natuurlijke bronnen exponentieel. In opdracht van Flanders’ FOOD heeft Dialogic samen met de Vlaamse voedingsindustrie gekeken naar de mogelijkheden van alternatieve voedselbronnen, zoals wieren en algen, insecten, plantaardige eiwitten en kweekvlees. Een aantal interessante bevindingen:...

Update onderzoek behoefte uploadverkeer

In 2022 hebben consumenten thuis behoefte aan ruim zeven keer zo veel dataverkeer als nu, zo blijkt uit het onderzoek dat Dialogic in samenwerking met TU Eindhoven heeft uitgevoerd. Anno 2016 bedraagt het gemiddeld dagelijks internetverkeer ruim twee gigabyte per huishouden. Een kwart daarvan gaat ‘up’ (richting het internet), en driekwart ‘down’ (vanaf het internet)....

Inzet big data voor het meten van de muziekbeleving

In opdracht van de gemeente Eindhoven heeft Dialogic met behulp van big data de muziekbeleving in Eindhoven gemeten. Het ging hierbij specifiek over de vraag naar muziek en het aanbod van muziek. ...

Verkennend onderzoek netwerkvirtualisering

In de ICT-industrie speelt al langer een trend van zogenoemde virtualisering. Hierbij wordt computerprogrammatuur (software) losgekoppeld van de onderliggende apparatuur (hardware). Hierdoor kan hardware efficiënter worden ingezet. Virtualisering van netwerken is een relatief nieuwe variant, waarmee netwerken flexibeler en meer beheersbaar kunnen worden gemaakt. Virtualisering kan een s...

Tussenevaluatie TKI-toeslagregeling

Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft de TKI-toeslagregeling in 2013 geïntroduceerd als onderdeel van haar Topsectorenaanpak voor innovatie. De regeling heeft als doel de publieke- en private samenwerking binnen de Topsectoren te versterken door een toeslag te verlenen op de private bijdrage aan de onderzoeksorganisaties in het kader van de samenwerkingsprojecten van een Topconsortiu...

Evaluatie Digitale Werkplaats

In het kader van de Digitale Werkplaats zijn er in 2016 voor het eerst, in heel Nederland bijeenkomsten georganiseerd waar ondernemers workshops en lezingen konden volgen. Tijdens deze bijeenkomsten werd uitgelegd hoe ondernemers de online zichtbaarheid van hun bedrijven kunnen vergroten. Dialogic heeft in opdracht van Google...

Monitor Cultuursector 2016-2017

Sinds 2012 monitort het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de economische ontwikkelingen in de cultuursector. Het doel van het samenstellen van de Cultuurmonitor is het verkrijgen van meerjarig inzicht in de ontwikkelingen in de Nederlandse cultuursector, zowel gesubsidieerd als niet-gesubsidieerd, op het terrein van de omvang van de onderscheiden (deel)sectoren (film, beeldende ku...

Evaluatie toegepaste onderzoeksorganisaties (TO2)

In Nederland wordt een substantieel deel van het toegepaste onderzoek uitgevoerd door de toegepaste onderzoeksinstituten (TO2-instellingen): DLO, TNO, NLR, ECN, Deltares en MARIN. De instellingen zijn gezamenlijk georganiseerd in de Federatie TO2 en stemmen hierin o.a. hun onderzoek af om meerwaarde te leveren op het gebied van toegepaste kennis. In 2016 heeft de minister van Economische...

Evaluatie centrale loting en matching Amsterdam 2016

In opdracht van de vereniging OSVO onderzocht Dialogic de tevredenheid met het systeem voor de plaatsing van leerlingen op scholen uit het voortgezet onderwijs (plaatsingssysteem middels loting en matching), een onderdeel van de Amsterdamse Kernprocedure 2016. In de Kernprocedure staan afspraken genoteerd tussen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs in samenspraak met de gemeente Am...

Nederland is klaar voor het Internet of Things

Dialogic verwacht dat er tegen 2024 in Nederland tenminste 8.6 miljoen tot wellicht zelfs 52.1 miljoen IoT-apparaten zullen zijn. Het gaat daarbij specifiek om kleine ‘devices’, zoals sensoren en actuatoren, die voor een zeer lange termijn worden ingezet, en over grote afstand moeten kunnen communiceren (LPWA). IoT gebruikt nu nog weinig bandbreedte, maar kan meeliften op de groei va...

Evaluatie Giftenaftrek

In opdracht van het ministerie van Financiën evalueerde Dialogic in samenwerking met APE de Giftenaftrek. De Giftenaftrek maakt het mogelijk om giften aan onder andere (culturele) Algemeen Nut Beogende Instellingen van de inkomens- of vennootschapsbelasting af te trekken. We hebben onderzocht in welke mate het beleid ten aanzien van de Giftenaftrek in het algemeen en de uitgaven voor de Giften...

Onderzoek digitale connectiviteit

Nederland heeft een uitstekende digitale infrastructuur. De komende tien jaar blijft de vraag naar digitale connectiviteit exploderen. Aanbieders van digitale connectiviteit kunnen dit tot nu toe prima bijbenen. Toch vonden we een aantal uitzonderingen: Zonder specifiek beleid blijven de buitengebieden verstoken van snel internet, zowel vast als draadloos. In stedelijk geb...

Onderzoek beschikbaarheid en afname van glasvezel in PO en VO

Stichting Kennisnet heeft Dialogic gevraagd beschikbaarheid en afname in kaart te brengen van glasvezelinfrastructuur ten behoeve van ICT-toepassingen in het primair onderwijs (PO) en het voortgezet onderwijs (VO). Kennisnet beoogt beter inzicht te verkrijgen in de huidige afname van glasvezel in Nederland, de beschikbare mogelijkheden voor scholen om op korte termijn glasvezel af te nemen, en ...

Evaluatie Onderwijstraineeship

OTS is een initiatief van het ministerie OCW, de VO-raad, VSNU en Universitaire Lerarenopleidingen om meer wo-afgestudeerden te interesseren voor een baan in het onderwijs en wordt momenteel gecoördineerd door Platform Beta Techniek. OTS is een tweejarig leerwerktraject waarbij afgestudeerden direct starten met een baan als docent op een middelbare school, een verdiepingsprogramma op maat krij...

Business cases breedband buitengebied Groningen

Dialogic ondersteunde Glasvezel Gemeente in het uitvoeren van een kwartiermakersrol ten behoeve van breedbanduitrol in de Groninger buitengebieden. Glasvezel Gemeente en Dialogic zijn door de Economic Board Groningen gevraagd om tot aan het eind van de zomer 2015 de Board te ondersteunen in het opstellen van een business plan en een doorrekening van een business case ter realisatie van breedba...

Evaluatie Innovatiebox 2010-2012

Op verzoek van het ministerie van Financien voert Dialogic, in samenwerking met UNU-MERIT, een ex-post evaluatie uit naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van de Innovatiebox in de periode 2010-2012. De Innovatiebox is een fiscaal instrument in de vennootschapsbelasting (Vpb) met als doelstelling stimulering van het vestigingsklimaat en innovatie. De regeling biedt de mogelijkheid om zelf o...

Strategische opties realisatie breedband

Op 10 september 2013 werden er 1.250 handtekeningen gepresenteerd aan de gemeenteraad van Horst aan de Maas. Deze waren opgehaald door een burgerinitiatief dat aandrong op een onderzoek naar de mogelijkheid om alle adressen in de gemeente van een hoogwaardige breedbandaansluiting te voorzien. Naar aanleiding daarvan heeft de gemeente acties ondernomen om de haalbaarheid hiervan te onderzoeken....

Internationalisering van innovatie binnen MKB’s

Er zijn relatief weinig MKB-bedrijven die aan R&D en innovatie doen en het aantal dat dit op internationale schaal doet is nog beperkter. En dat is jammer, want op basis van verschillende studies kunnen we vaststellen dat MKB-bedrijven die internationaal actief zijn winstgevender zijn, sneller groeien (en dus meer banen creëren) en sneller innoveren. Dialogic onderzocht de barrières voor ...

Regeldruk medische technologiesector

In opdracht van het Adviescollege toetsing regeldruk (ACTAL) voert Dialogic - in samenwerking met het bureau Minase - een sectorscan uit naar belemmeringen die voortkomen uit wet- en regelgeving bij het ontwikkelen en het op de markt brengen van nieuwe producten en eventueel daaraan gerelateerde diensten in de Medische Technologie. ACTAL is het onafhankel...

Evaluatie gebruik Stercollecties van VO-content

In september 2011 werd, op advies van het Innovatieplatform-VO, Stichting VO-content opgericht met als doel het ontsluiten van open digitaal leermateriaal van en voor scholen (de zogenaamde Stercollecties). VO-content maakt hiertoe afspraken met de uitgevers over beschikbaarheid en onderhoud. Tevens ondersteunt ze eigenaren bij het ontsluiten en met de uitvoering van een kwaliteitstoets...

Evaluatie HCA-topsectoren

In 2010 kondigt het Kabinet in het Regeerakkoord een nieuwe koers aan ten aanzien van het bedrijvenbeleid in Nederland. Om tot de top 5 van kenniseconomieën te behoren, zet het nieuwe beleid in op een meer sectorale aanpak; meer vraagsturing door het bedrijfsleven; minder specifieke subsidies, maar meer generieke lastenverlichting; en meer ruimte voor ondernemers (o.a. door het vermind...

Breedbandaanleg kleine Gelderse bedrijventerreinen

Dialogic is door de Provincie Gelderland gevraagd onderzoek uit te voeren naar financiele ondersteuningsmogelijkheden voor de realisatie van breedband op kleine bedrijventerreinen. De Provincie heeft voor de periode 2015 budget gereserveerd voor het verstrekken van leningen onder gunstige condities, ten behoeve van projecten die breedband realiseren op bedrijventerreinen in Gelderland. I...

Revisie van Oslo Manual

Wat de Frascati Manual is voor R&D, is de Oslo Manual voor innovatie. Het is een handboek waarin innovatie wordt gedefinieerd en waarin wordt geschreven hoe innovatiestatistieken moeten worden verzameld en verwerkt. De Oslo Manual wordt in co-productie door de Europese Commissie (Eurostat) en de OECD uitgebracht en is de facto de wereldstandaard op het gebied van innovatiestatis...

Belastingdienst OECD publicaties finance intermediaries

Leuker kunnen we het niet maken, makkelijker wel. De Belastingdienst is de afgelopen jaren druk bezig geweest om haar dienstverlening zo in te richten dat burgers en bedrijven zich houden aan de geldende regels rondom belastingaangifte (‘compliance’). Technologische ontwikkelingen, zoals big data, cloud computing en mobile banking, bieden hiervoor belangrijke kansen (o.a. op het geb...

Evaluatie van het Vlaams Instituut voor de Zee

Op 2 april 1999 werd het Vlaams Instituut voor de Zee vzw (VLIZ) opgericht door de Vlaamse Regering, de provincie West-Vlaanderen en het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO) met als doel het creëren van een centrale en flexibele ondersteunende structuur voor het zeewetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen. Het VLIZ is sindsdien uitgegroeid tot het coördinatie- en informatiep...

Kies op Maat

Dialogic heeft middels een online demo aan de ho-instellingen laten zien welke mogelijkheden er zijn om voor een individuele instelling specifieke inzichten te verkrijgen. De huidige dataset van Kies op Maat is immers dermate rijk dat er tal van interessante analyses mogelijk zijn waar ho-instellingen hun voordeel mee kunnen doen. Zo kan het ingezet worden voor marketing, zorgt het voor profile...

De capaciteit en efficiëntie van mobiele netwerken in Nederland

Voor Agentschap Telecom ontwikkelt Dialogic een rekenmodel (die ook in een softwaretool wordt geïmplementeerd) waarmee de capaciteit en de spectrale efficiëntie van het Nederlandse mobiele openbare telecommunicatienetwerk inzichtelijk kan worden gemaakt. Het model moet Agentschap Telecom de mogelijkheid geven om de volgende vragen te kunnen beantwoorden: Wat is de huidige...

Beleidsexperiment diensteninnovatie

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken doet Dialogic onderzoek naar de concrete mogelijkheden voor beleidsexperimenten op het vlak van dienstengebaseerde businessmodellen. Deze mogelijkheden toetsen wij bij belanghebbenden. Het eindproduct is een essay waarin handen en voeten wordt gegeven aan de wens te komen tot een beleidsexperiment en een basis wordt geboden voor de selectie v...

Kwartiermaker Breedband Provincie Noord-Holland

In de buitengebieden is sprake van gebrekkige marktwerking als het gaat om telecommunicatieverbindingen. Op steeds meer plaatsen in Nederland ontstaan dan ook bewonersinitiatieven die erop gericht zijn om breedband in het buitengebied te realiseren. Dit wordt veelal gedreven door het gebrek aan NGA-netwerken. Zo ook in de provincie Noord-Holland. Deze initiatieven komen niet altijd tot ...

MKBA Ruimtevaartbeleid

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken voert Dialogic samen met het Amsterdamse bureau Decisio een evaluatie uit van de Nederlandse overheidsinvesteringen in de ruimtevaart. De evaluatie is een combinatie van een ex-post Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) van de overheidsinvesteringen in de ruimtevaart voor de Nederlandse samenleving en de economie in de periode ...

Cross-specialisatie

Bij het sturen van een economie kunnen overheden verschillende rollen aannemen, variërend van kaderscheppend tot het bieden van gerichte steun aan specifieke soorten bedrijvigheid. Hoewel het debat over de noodzaak van industriebeleid zelden verstilt, is het recentelijk weer opgelaaid door publicaties als Mazzucato’s ‘The Entrepreneurial State’. Hierin wordt uiteen&am...

Selectie Call for Proposals (2) Versterking onderwijspraktijk

School aan Zet staat scholen bij in hun ontwikkeling van goed naar beter en draagt zo bij aan een (verdere) verbetering van de onderwijskwaliteit. Het programma is gebaseerd op de landelijke beleidsdoelen en sluit aan bij de bestuursakkoorden en actieplannen. School aan Zet is bedoeld voor scholen binnen zowel primair onderwijs, voortgezet onderwijs als (voortgezet) speciaal onderwijs en wordt ...

Selectie vo-managementcoaches (2)

Het traject VO-managementcoach (onderdeel van de VO-Academie) zorgt voor het opleiden van de ervaren schoolleiders (coaches) die op hun beurt de beginnende schoolleiders (coachees) coachen en ondersteunen bij hun ontwikkeling. De werving van de tweede tranche van managementcoaches is eind augustus 2013 gestart. Ook in deze tranche begeleidt Dialogic het selectieproces. ...

Selectie intervisiebegeleiders Lead and Learn

Dialogic is verantwoordelijk voor de ondersteuning bij de selectie van intervisiebegeleiders en experts ten behoeve van Lead & Learn - Intervisie Middenmanagement VO, een gezamenlijk traject van de VO-academie en School aan Zet. Lead & Learn beoogt een impuls te geven aan de intervisie en inhoudelijke voeding van middenmanagers (team- en afdelingsleiders) ...

Gedrag en behoeften van zakelijke afnemers m.b.t netwerkdiensten en vaste telefonie

Op verzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) verricht Dialogic onderzoek onder zakelijke eindgebruikers in de markten voor netwerkdiensten en vaste telefonie. Meer specifiek is het onderzoek gericht op het inzichtelijk maken van het gedrag van afnemers in de verschillende productsegmenten van de markt(en), hun behoeften en hun aankoopproces. Bovendien zal onderzocht worden in welke ...

Onderzoek naar de marktaandeelontwikkeling op de telecommunicatiemarkten

Dialogic voert in opdracht van ACM een prospectief onderzoek uit naar de marktaandeelontwikkeling op de telecommunicatiemarkten voor internettoegang, vaste telefonie en zakelijke netwerkdiensten. Het doel van deze opdracht is het verkrijgen van een inschatting in de toekomstige marktontwikkelingen. Hierbij ligt de focus op een kwantitatieve inschatting van marktverhoudingen. ...

Digivaardigheid Burgers

Dialogic voert op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een onderzoek uit naar de Digivaardigheid van Burgers. In het regeerakkoord is de doelstelling opgenomen dat de dienstverlening van de overheid verbeterd moet worden. Het kabinet streeft naar een (volledige) digitale overheid in 2017 waarbij bedrijven en burgers alle zaken met de overheid digitaal k...