Kennisbank

Analyse van de Nationale Studenten Enquête

Dialogic heeft voor de Hogeschool Leiden een dashboard ontwikkeld voor de analyse van de Nationale Studenten Enquête (NSE). De NSE is een grootschalig landelijk onderzoek waarin studenten hun mening geven over hun opleiding. Het dashboard biedt het personeel van de Hogeschool Leiden meerdere visualisaties om inzicht te krijgen in de studentenbeoordelingen. De beoordelingen worden op verschille...

Evaluatie VITO 2012-2018

In opdracht van het Departement EWI van de Vlaamse overheid heeft Dialogic een evaluatie uitgevoerd van VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek. Dit met het zicht op het aflopen van de convenantperiode (eind 2018) tussen de Vlaamse Regering en VITO. VITO werkt aan vijf specifieke onderzoeksthema’s: Duurzame Chemie, Duurzame Energie, Duurzame Materialen, Duurzame Gezond...

De behoefte aan spectrum voor specifieke professionele breedbandige toepassingen

Wat is de waargenomen behoefte van verschillende sectoren aan breedbandige connectiviteit, via dienstverlening door gespecialiseerde operators dan wel via breedbandige communicatie in eigen beheer, en hoeveel frequentieruimte is nodig om in deze behoefte te voorzien? In vrijwel alle onderzochte sectoren wordt een groeiende vraag naar breedbandige draadloze communicatie voorzien. De onder...

Evaluatie Rathenau Instituut

Het Rathenau Instituut wordt door het Ministerie van OC&W gefinancieerd en doet onderzoek naar wetenschap, innovatie en nieuwe technologieën en organiseert daarover (mede) het debat. De missie van de organisatie, waar ongeveer 50 mensen werken, is om de publieke en politieke meningsvorming over de maatschappelijke aspecten van wetenschap en technologie te stimuleren. In 2017 heeft ...

Inventarisatie kennishuishouding Waddengebied

In opdracht van de Waddenacademie heeft Dialogic de kennishuishouding van het Waddengebied in kaart gebracht en de rol die de Waddenacademie hierin speelt. Dit onderzoek betrof interviews met wetenschappelijke onderzoekers over de rol van de Waddenacademie en een bibliometrische analyse van publicaties in de periode 2008 tot 2018. Voor de bibliometrische analyse zijn de wetenschappelijke...

De (on)mogelijkheden van kunstmatige intelligentie in het onderwijs

In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onderzocht Dialogic de impact die de inzet van kunstmatige intelligentie kan hebben op het onderwijs in Nederland. De doelstelling van het onderzoek is het verwerven van inzicht in hoe kunstmatige intelligentie momenteel in het onderwijs wordt gebruikt (en hoe het gebruikt zal gaan worden) (Wat kan er?), en welke juridis...

Evaluatie SEED-Capital-regeling, Groeifaciliteit en Dutch Venture Initiative

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft een consortium van de Rotterdam School of Management (RSM), het Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE) en Dialogic een evaluatie uitgevoerd van drie financieringsinstrumenten uit het Toekomstfonds: De SEED-Capital-regeling uit 2005 richt zich op zogenaamde Technostarters (beginnende innovatieve bedrijven...

Key Enabling Technologies

Het Europese beleid rond Key Enabling Technologies (KETs) bestaat al enkele jaren en heeft inmiddels een stevige positie verworven in het Europese R&D en innovatiebeleid. De rol van de creatieve industrie is in dit beleid tot nu toe onderbelicht gebleven. De introductie van het begrip ‘Key Enabling M...

Arbeidsmarktanalyse Rijk 2018-2025

Dialogic heeft in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) samen met Ecorys de (toekomstige) arbeidsmarkt van het Rijk geanalyseerd. In het bijzonder is aandacht besteed aan de effecten van technologische ontwikkelingen op taken en functies binnen ...

Arbeidsmarktonderzoek nieuwe hbo-master

In opdracht van Aeres Hogeschool Almere heeft Dialogic een onderzoek uitgevoerd naar het arbeidsmarktpotentieel van afgestudeerden van een nieuw te ontwikkelen master op het gebied van stedelijke voedselvraagstukken (start 2019-2020). Deze master wordt ontwikkeld in h...

EDK en OTS dragen stokje over aan Trainees in onderwijs

Na negen jaar Eerst De Klas (2009 – 2018) en vijf jaar het OnderwijsTraineeship (2013 – 2018) stoppen beide programma’s die opgericht zijn om meer academici als docent in het voortgezet onderwijs te brengen. Na de tussentijdse evaluaties in 2014 (EDK) en 2015 (OTS), voerde Dialogic in opdracht van PBT ook de eindevaluatie van beide programma’s uit. Hieruit bleek dat slec...

Service Design Vouchers voor maakindustrie

In 2016 en 2017 is een beleidsexperiment diensteninnovatie in de vorm van zogenaamde Service Design Voucher uitgevoerd in een samenwerking tussen het Ministerie van (destijds) Economische Zaken, RVO en Dialogic. Het doel was te onderzoeken in hoeverre het bevorderen van diensteninnovatie een aparte beleidsinterventie behoeft en daarnaast ervaring op te doen met beleidsexperimenten. Onder...

Servitisation MKB in Europese maakindustrie

De Europese Commissie en EASME (agentschap dat in opdracht van de Europese Commissie MKB-gerichte programma’s uitvoert) heeft recent bovengenoemde servitisation studie van een consortium van Technopolis, Cambridge Service Alliance en Dialogic gepubliceerd. Doel van...

Harmonisatie begrippenkader omgevingswet

In 2017 heeft Dialogic een opdracht voor Rijkswaterstaat uitgevoerd om begrippenlijsten van gemeenten te analyseren. Er is onderzocht welke data gebruikt kon worden en welke stappen nodig zijn om deze data te kunnen analyseren. Vanuit het programma en de VNG is gevraagd om dit onderzoek te actualiseren en uit te breiden. De overheid wil met de omgevingswet de regels voor ruimtelijke ontwikkelin...

Analyse van STEM-initiatieven Vlaanderen

In opdracht van het Vlaamse Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) heeft Dialogic in de periode januari – april 2018 een omgevings- en netwerkanalyse uitgevoerd van initiatieven in het kader van het STEM-beleid (Science, Technology, Engineering en Mathematics). Er is een groeiende behoefte aan arbeidskrachten met een STEM-profiel. In 2011 werd daarom aan de Vlaamse Regerin...

Evaluatie VABB-SHW, BOF en OJO

In opdracht van het Vlaamse Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) heeft Dialogic in de periode oktober 2017 – juli 2018 de evaluatie uitgevoerd van zowel het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor de Sociale en Humane Wetenschappen (VABB-SHW), de Bijzondere Onderzoeksfondsen (BOF) alsook de Omkadering van Jonge Onderzoekers (OJO). Gezien de inhoudelijke en juridische verb...

Beleidsevaluatie energie-innovatieregelingen

Nederland heeft de eerste schreden gezet in de transitie van fossiele naar duurzame energie. Om innovatie ten behoeve van de energietransitie te bespoedigen heeft het ministerie van Economische Zaken (EZ) diverse regelingen in het leven geroepen. Dit zijn de Topsector Energie-regeling (TSE; 2012-heden), de Hernieuwbare Energieregeling (HER; 2013-heden) en de Demonstratieregeling Energie-innovat...

ICT Lab proeftuin voor nieuwe technologieën

Recent onderzoek schetst een niet al te rooskleurig beeld van de innovativiteit van de Nederlandse maakindustrie: Nederlandse maakbedrijven lopen op het gebied van technologische ontwikkelingen veelal achter de feiten aan. De Nederlandse maakindustrie is in vergelijking met de rest van de wereld minder optimistisch over toekomstige omzetgroei en het mogelijke efficiëntievoordeel dat kan worden...

Local footprint study Booking.com

In opdracht van Booking.com heeft Dialogic eind 2017 een analyse gemaakt van de impact van het bedrijf op de Nederlandse economie. Het Nederlandse Booking.com is met meer dan 15.000 medewerkers één van de grootste internetbedrijven ter wereld en heeft nog steeds sterke Nederlandse wortels. Zo bevinden de strategische functies van het bedrijf zich voor het grootste deel in Amsterdam. Dit heeft...

Ondersteuning Techniekpact Monitor

In mei 2013 is het Techniekpact gesloten door onderwijsinstellingen, werkgevers, werknemers, topsectoren, studenten, Rijksoverheid en regionale overheden. Hierin staan afspraken om het aantal technici te vergroten en de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt te verbeteren. Dialogic ondersteunt Platform B...

Eindevaluatie Valorisatieprogramma

Valorisatie is al jaren een onderwerp dat in Nederland speciale belangstelling geniet. Vooral de bevinding dat de excellente onderzoeksinfrastructuur niet vergezeld gaat van excellente innovatieve prestaties is traditioneel een aanleiding geweest om valorisatie beleidsmatig veel aandacht te geven. Vanuit de ministeries voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Onderwijs, Wetenschap en Cultuur ...

Evaluatie ECOOM

Op verzoek van de Vlaamse overheid, Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (hierna EWI) evalueerde onderzoeksbureau Dialogic het Expertisecentrum voor Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (hierna ECOOM). De evaluatie maakt onder meer inzichtelijk in hoeverre het expertisecentrum haar doelstellingen heeft gerealiseerd. Verder is sprake van een beoordeling van het ontwerp van het me...

Digitaliseringstrategie Limburg

De provincie Limburg heeft een verkenning uitgevoerd naar de impact van digitalisering. Hoe staat de provincie er nu voor? Op welke wijze is digitalisering een bedreiging, maar vooral ook: welke kansen biedt digitalisering. Zo kan de provincie zich goed voorbereiden op de toekomst. Dialogic ondersteunde de provincie in dit traject. Download de verkenning: ...

Evaluatie loting en matching Amsterdam

Amsterdam heeft al jaren te kampen met diverse middelbare scholen die te veel aanmeldingen hebben en daardoor genoodzaakt zijn leerlingen af te wijzen. Om de onvrede hierover aan te pakken gaat het plaatsen van leerlingen sinds het schooljaar 2014/2015 via een systeem van centrale loting en matching. Op 5 april 2018 heeft in Amsterdam voor de vierde keer de centrale loting en matching van basis...

Monitor arbeidsmarkt voor ICT-ers

CA-ICT is gestart met het expertisecentrum Digitalisering en ICT (pr)e-DICT, autoriteit voor informatie over de arbeidsmarkt ICT. Hiervoor is een overeenkomst gesloten met Dialogic voor invulling en uitvoering van de onderzoeksactiviteiten. Er is een informatiesysteem gebouwd waarin meerdere databronnen worden verbonden. Hieraan is een ...

IenW als launching customer

Van 1 juli – december 2017 heeft Dialogic in opdracht van het ministerie van IenW een leertraject gefaciliteerd rondom launching customership: het inzetten van de eigen inkoopkracht of activa om nieuwe innovaties aan te jagen. Het doel van dit traject was om aan de hand van diverse projecten op het terrein van duurzame energie, smart & green mobility en circulaire economie binnen de uitvo...

Onderzoek niet-geregistreerde criminaliteit

In opdracht van het WODC heeft Dialogic, samen met een eigen team van het WODC, onderzoek gedaan naar de aard en omvang van niet-geregistreerde criminaliteit – het infameuze ‘dark number in crimes’. De geregistreerde criminaliteit neemt in Nederland al jaren af. De (open) vraag is nu of er ook daadwerkelijk sprake is van een afname, of dat er simpelweg steeds minder criminaliteit w...

Evaluatie Ruimtevaartbeleid 2012-2016

Op 22 mei 2018 heeft de staatssecretaris van EZK (mede namens de ministeries van OCW en I&W) de evaluatie van het Nederlandse Ruimtevaartbeleid 2012-2016 en het bijbehorende kabinetsstandpunt naar de Tweede Kamer gestuurd (zie ...

Evaluatie SBIR

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft Dialogic in samenwerking met UNU-MERIT een onderzoek gedaan naar de impact van SBIR (‘Small Business Innovation Research’). Het doel van SBIR is om innovatieve oplossingen te laten ontwikkelen (of inzicht te krijgen in deze oplossingen) voor maatschappelijke vraagstukken. De door RVO uitgevoerde SBIR betreft een (pre-commercië...

Argumenten en impact bij een zinvolle afschakeling van analoge radio-etherdistributie via FM en AM

Sinds jaar en dag luisteren wij in Nederland naar radio via de ether (FM en AM). Inmiddels is ook digitale etherradio beschikbaar (DAB+), kan radio via het internet worden geluisterd, en zijn er veel muziekdiensten bijgekomen. Voor het Ministerie van EZK onderzochten wij wat de voor- en nadelen zijn van het afschakelen van de uitzendingen via FM en AM. Ook keken we naar een realistische termij...

Centrale loting en matching 2017

Jaarlijks maken in Amsterdam circa 8.000 leerlingen de overstap van het primair onderwijs (PO) naar het voortgezet onderwijs (VO). In Amsterdam hebben diverse VO-scholen te maken met overaanmeldingen, wat betekende dat jaarlijks ongeveer 12,5% van de leerlingen niet op hun eerste voorkeur geplaatst kunnen worden. Om tegemoet te komen aan onvrede die hiermee gepaard gaat, is sinds het sch...

Grote behoefte aan samen opleiden en innoveren in Techport Centre

In de IJmond wordt momenteel gewerkt aan het inrichten van het Techport Centre: een fysieke ontmoetingsplek voor bedrijfsleven en onderwijsinstellingen, waar innovatiekracht en gezamenlijk opleiden samenkomt. Dialogic voerde in opdracht van de initiatiefnemers onderzoek uit naar de behoefte van bedrijven m.b.t kortdurende scholing (trainingen en cursussen) en de interesse om in...

Werkt de Topsectorenaanpak?

Op 27 juli 2017 stuurden minister Kamp (EZ), minister Bussemaker OCW) en staatssecretaris Dekker (OCW) een brief aan de Tweede Kamer over de evaluatie van de Topsectorenaanpak, uitgevoerd door Dialogic. Deze nieuwe vorm van innovatiebeleid wordt gekenmerkt doordat het een integrale systeemaanpak is waarin bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid met behulp van diverse instrumenten een impu...

Evaluatie 30%-regeling

Dialogic voerde in opdracht van het ministerie van Financiën een evaluatie van de 30%-regeling uit. De 30%-regeling biedt werkgevers de mogelijkheid om een deel van het loon onbelast uit te betalen aan bepaalde werknemers die tijdelijk buiten het land van herkomst werken. De doelen van de regeling zijn: het aantrekken van werknemers uit het buitenland met een specifieke deskundig...

De toekomst van professionele mobiele communicatie in Nederland

In 2005 heeft de Minister van Economische Zaken 2x 3 MHz gepaarde frequentieruimte beschikbaar gesteld in het 450-470 MHz-spectrum voor PAMR (Public Access Mobile Radio)-dienstverlening (het spectrum tussen 451,76–454,77 MHz en 461,76–464,76 MHz). Een PAMR-dienst is een mobiele, elektronische communicatiedienst bedoeld voor professionele gebruikers in besloten groepen. Voorbeelden van toepa...

Snel internet in Zuid-Holland

Het belang van digitale connectiviteit is gedurende de jaren sterk gestegen. Het ontbreken van een hoogwaardige internetverbinding drukt steeds sterker op het leef– en vestigingsklimaat van de provincie. Telecom en ICT vormen immers de basis voor veel van de bedrijvigheid in Nederland.  Slechte digitale ontsluiting in de provincie Zuid-Holland versterkt de achterstelling van de buitengebied...

Digitale vaardigheden op de arbeidsmarkt

Onze hedendaagse maatschappij kent een toenemende mate van digitalisering: ICT is een integraal onderdeel geworden van ons leven. Het is aanwezig in de supermarkt, in de parkeergarage, in concertgebouwen; je vindt het terug in je broekzak of om je pols. De digitalisering beïnvloedt ons op persoonlijk, sociaal-, maatschappelijk- en economisch vlak. Deze digitalisering transformeert ook d...

Bescherming tegen cyberdreigingen: een nooit gelopen race

Overheden en bedrijven zijn onvoldoende beschermd tegen cyberdreigingen. Dit volgt uit onderzoek van het Rathenau Instituut en Dialogic. Nederland is als een van de meest ICT-intensieve economieën ter wereld een aantrekkelijk doelwit voor cybercriminelen. De grootste dreiging vormen buitenlandse inlichtingendiensten die in ons land op gr...

Ge@r Up: een online management-tool voor innovatieprojecten

Naast adviseren over innovatie ondersteunt Dialogic ook innovatieprocessen in de praktijk. In opdracht van Wolters Kluwer ontwikkelden we een online tool voor het monitoren en managen van innovatieprojecten. ...

Evaluatie KMDA

De Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen (KMDA vzw) is met meer dan 1,8 miljoen bezoekers per jaar een grote speler in het toeristische veld in België. Voor de periode 2012-2016 hebben de Vlaamse overheid en de KMDA een convenant afgesloten betreffende de wetenschappelijke missie van het instituut. Dit convenant – dat beheerd wordt door het Departement EWI – omschrijft de wete...