Kennisbank

De uitdagingen van snel internet in het buitengebied

Nederland kent een zeer hoge en nog altijd verbeterende dekkingsgraad van snelle vaste internetverbindingen, zowel in de kernen als het buitengebied. Er is echter een flink aantal adressen dat nog niet kan beschikken over een snelle internetverbinding, met name in het buitengebied. EZK vroeg ons om aan de hand van drie scenario’s inzicht in deze restopgave, oftewel de adressen die naar verwac...

Tags: ICT Lees meer

Mapping vaste internetaansluitingen Nederland

Het kabinet heeft als doel dat alle huishoudens in Nederland eind 2023 de beschikking kunnen hebben over een internetverbinding van tenminste 100 Megabit per seconde (Mbit/s) en een grote meerderheid over 1 Gigabit per seconde (Gbit/s). Om te kijken hoe het staat met de voortgang van dat doel heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een kaart laten maken. Hierop is van alle w...

Effecten FCFS- en tendermethode op energie-innovatieregelingen

In opdracht van RVO heeft Dialogic een onderzoek uitgevoerd naar de impact van de verdelingsmethode (FCFS-methode versus tendermethode) op verschillende aspecten van de energie-innovatieregelingen. Om in de toekomst afgewogen besluiten te nemen over de verdelingsmethode, heeft RVO Dialogic gevraagd om onderzoek te doen naar de mogelijke effecten van de FCFS-benadering versus de tenderme...

Digitaal zoeken, verzamelen en analyseren van teksten?

De KB, de nationale bibliotheek van Nederland, biedt via haar online diensten toegang tot historische tekstcollecties zoals gedigitaliseerde kranten en boeken. De KB stelde daarbij vast dat er een gat bestaat tussen gebruiksvriendelijke zoekdiensten zoals Delpher en DBNL enerzijds, e...

Ontwikkeling Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmen

Algoritmen kunnen een bijdrage leveren aan onze samenleving en onze gezamenlijke waarden, maar het is wel essentieel dat we algoritmen op een verantwoorde manier ontwikkelen én inzetten. Afgelopen jaar hebben we met de Universiteit Utrecht het ‘Impact Assessment Mensenrechten & Algoritmen (IAMA)’ ontwikkeld dat (publieke) organisaties hierbij kan helpen’: ...

Een datastrategie voor het PON & Telos

Het PON & Telos is een onderzoeks- en adviesbureau in Tilburg dat werkt aan maatschappelijke vraagstukken voor lokale en regionale overheden in Nederland, maar ook voor corporaties, banken, zorg- en welzijnsinstellingen, fondsen en maatschappelijke organisaties. Een steeds belangrijker onderdeel van het werk is het omgaan met data, bijvoorbeeld op h...

Portfolio-analyse Nationaal Groeifonds

Het Nationaal Groeifonds investeert samen met initiatiefnemers in projecten die zorgen voor economische groei op langere termijn. Inmiddels is er een tweede ronde van voorstellen afgerond, waarin inmiddels bekend is welke voorstellen gehon...

Digitale strategie voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (hierna: MRDH) werkt samen met haar gemeenten aan zes actielijnen op het thema Digitale Economie. Eén daarvan is de actielijn Digitale Strategie. Binnen deze actielijn wil de MRDH borgen dat gemeenten een digitale strategie ontwikkelen die goed afgestemd is met de regio. De doelen en ambities van deze strategie zouden ideal...

Digitale Visie Platform WO2

Platform WO2 is een netwerkorganisatie waarin het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, Netwerk Oorlogsbronnen, de Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45, de Oorlogsgravenstichting, de Stichting Liberation Route Europe en het Nationaal Comité 4 en 5 mei samenwerken. Platform WO2 wil (middels tweedewer...

Aanbod en pilots zakelijk glasvezel in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Nederland is een van de koplopers binnen de Europese Unie als het gaat om digitale connectiviteit. Onder andere de coronacrisis heeft het belang van goede digitale infrastructuur benadrukt voor de Nederlandse economie. Hoewel de huidige netwerken het toegenomen dataverkeer goed aankunnen, zorgen steeds verdere digitalisering en toenemend dataverkeer dat het onderhoud van en verbeteringen in de ...

Evaluatie Kennisnetwerkenregeling en Instrumentenontwikkelingsprogramma

Op verzoek van het Netherlands Space Office (NSO) heeft Dialogic de programma’s Kennisnetwerkenregeling (KNW) en het Instrumentenontwikkelingsprogramma (IOP) geëvalueerd. Beide regelingen maken onderdeel uit van het nationale ruimtevaartbeleid. Het doel van beide regelingen is om samenwerking te bevorderen tussen kennisinstellingen, universiteiten, bedrijven, gebruikers- en andere org...

Evaluatie Vlaams Strategisch Onderzoekscentrum voor de maakindustrie

Vlaanderen heeft – op Estland na – het hoogste aantal innovatieve ondernemingen in heel Europa. In vergelijking tot Nederland heeft Vlaanderen een sterke en omvangrijke maakindustrie. Van de vier Strategische Onderzoekscentra (SOCs) in Vlaanderen richt ...

ICT-studenten voor de overheid

Er is al jaren een schreeuwend tekort aan ICT-ers. Dit geldt onverkort voor de overheid. ICT-studenten zijn ook zeer gewild op de arbeidsmarkt. Er is, met andere woorden, sprake van een zeer schaarse arbeidsmarkt. Dit vereist een effectieve wervingsaanpak. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) is zowel verantwoordelijk voor het HRM-beleid als voor de ...

Risicotaxatie ransomware-aanvallen

Er lijkt een trend gaande waarin steeds meer grote organisaties slachtoffer worden van gerichte ransomware-aanvallen. Nederlandse voorbeelden zijn onder andere de aanval op de Universiteit Maastricht in december 2019, en wetenschapsfinancier NWO in februari 2021. Om het risico op cyberaanvallen te verkleinen en de cyberweerbaarheid te verhogen, kunnen organisaties risicotaxaties (laten) uitvoer...

Verkenning externe informatiebehoefte NWO

Welke informatie over onderzoeksfinanciering moet NWO aanbieden? De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is de nationale Nederlandse wetenschapersfinancier voor competitieve financiering van wetenschappelijk onderzoek. Jaarlijks wordt door NWO ongeveer een miljard euro geïnvesteerd in nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek, onderzoek gericht op maatschappelijke u...

Beleidsadvisering mkb-dienstverlening Overijssel

Dialogic heeft in de periode april-november 2022 de Provincie ondersteund om inzicht te verkrijgen hoe de Provincie kan bijdragen aan een toekomstbestendige, financierbare en gedragen mkb-ondersteunende structuur in Overijssel. Daartoe zijn zowel de vraagzijde als de aanbodzijde op verschillende manieren in beeld gebracht variërend van desk research, interviews, tafelsessies met ondernemers al...

Tussenevaluatie Invest-NL

Op 8 december heeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat de tussentijdse evaluatie van Invest-NL, die Dialogic uitvoerde in samenwerking met prof. Peter Roosenboom (RSM-EUR), aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer en voorzien van een beleidsreactie. ...

Internationale benchmark van de kennisfunctie voor omgevingsbeleid

Voor het Vlaamse Departement Omgeving en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek zijn we gestart met een internationale benchmark van de kennisfunctie van het omgevingsbeleid. We doen een vergelijkende studie naar de wetenschappelijke ondersteuning, monitoring en beleidsevaluatie van het omgevingsbeleid in Vlaanderen en omringende regio’s en landen. Dit onder andere met het oog op e...

Evaluatie van het Steunpunt Duurzaam materialenbeheer in een circulaire economie

De Vlaamse overheid heeft voor beleidsontwikkeling en -uitvoering nood aan onderzoek, indicatoren, modellen en andere input om het beleid te onderbouwen of bij te sturen. Daarom werd in 2001 het Programma Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek ingericht om wetenschappelijke ondersteuning te bieden voor het beleid van de Vlaamse overheid. Binnen dit programma en op basis van een lijst van pr...

Beleidsdoorlichting cultuurdeelname 2001-2020

Voor het ministerie van OCW hebben Significant APE en Dialogic het onderdeel cultuurdeelname uit het cultuurbeleid doorgelicht (artikel 14 van de OCW-begroting). De minister van OCW is verantwoordelijk voor het scheppen van voorwaarden voor het in stand houden, ontwikkelen en sociaal en geografisch spreiden van cultuuruitingen. Overwegingen van kwaliteit en verscheidenheid zijn daarbij l...

Meting Economische Dienstverlening

In 2015 is de eerste Meting Economische Dienstverlening uitgevoerd. Dialogic heeft de tweede Meting Economische Dienstverlening uitgevoerd. Dit beslaat de periode 2018 tot en met 2020. Het onderzoek had betrekking op de economische dienstverlening ten behoeve van internationaal ondernemen aangeboden door BZ, EZK, LNV, IenW, RVO, het postennetwerk in het buitenland (Nederlandse ambassades (inclu...

Onderzoek Virtuele Internationale Samenwerkingsprojecten in het wo en hbo

Gezien het grensoverschrijdende karakter van de wetenschap en de globalisering van de arbeidsmarkt zijn het wo en hbo al meerdere decennia zeer actief op het gebied van internationalisering. Zo wordt sinds 1999 internationaal samengewerkt op de internationale mobiliteit van studenten. De internationale doelstelling is dat minimaal 20% van alle studenten een periode in het buitenland onderwijs z...

Evaluatie van de regeling Upstream: Music

Voor het Fonds Podiumkunsten heeft Dialogic de regeling Upstream: Music geëvalueerd. Deze regeling ondersteunt sinds 2019 muziekartiesten in hun carrière met als voornaamste doel het verdienvermogen te vergroten. De regeling wordt uitgevoerd door het Fonds Podiumkunsten in samenwerking met een private partij, naburige rechtenorganisatie Sena, die voor de helft medefinancier is. De an...

Stand van het Nederlands Digitaal Erfgoed 2021

In Cultuur in een open samenleving (2018) presenteerde de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap haar cultuurbeleid. Erfgoed is volgens haar van belang om als maatschappij in gesprek te blijven over het verleden, heden en toekomst, en dat zowel op lokaal niveau (dorp of sta...

Evaluatie Netspar 2015-2021

Netspar (Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement) is een onafhankelijk kennisnetwerk dat zich sinds 2005 wijdt aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland. Dat doet Netspar via onafhankelijke wetenschappelijke kennisontwikkeling en via kennisdeling door publicaties, evenementen, webina...

Onderzoek ondermijning in de amateursport in de regio Rotterdam

Sport is maatschappelijk van belang. Het zet mensen aan tot bewegen, draagt bij aan een gezonde levensstijl en kan ook de sociale cohesie in wijk of gemeente bevorderen. Sport kan ook kwetsbaar zijn voor criminele inmenging c.q. ondermijning. In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar ondermijning in de amateursport in de 25 gemeenten in de RIEC-regio Rotterdam. Naast het...

Evaluatiekader voor Wet USB

Het kabinet wil graag de strafrechtketen efficiënter laten functioneren en de uitvoer van straffen en maatregelen verbeteren. Hiervoor is de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (Wet USB) ingevoerd. Met de Wet USB zijn het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten gewijzigd in verband met een herziening van de wettelijke regeling va...

Evaluatie van de Wet Onafhankelijke Risicobeoordeling (WOR) NVWA

Elke 4 jaar wordt de Wet onafhankelijke risicobeoordeling Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (WOR) geëvalueerd. De WOR is in 2006 in werking getreden en heeft als belangrijkste doel een onafhankelijke risicobeoordeling en advisering over risicomanagement bij voedselveiligheid en consumentenproductenveiligheid. Organisatorisch is de WOR geborgd door het uitvoeren van de onderzoeks- en advi...

Startup Liaison Officers: een brug naar succes?

Sinds 2019 zijn door het ministerie van Buitenlandse Zaken zogenaamde Startup Liaison Officers (SLO’s) aangesteld op zes ambassades en consulaten. Ze zijn bedoeld om vooral de internationalisering van Nederlandse start- en scale-ups te ondersteunen. Daarbij brengen ze ook het Nederlandse start- en scale-up ecosysteem internationaal onder de aandacht en versterken zo ook de internationale aant...

Verkenning bijdrage fieldlabs aan het Topsectoren- en Innovatiebeleid

Voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft Dialogic een verkenning uitgevoerd naar de verankering van fieldlabs in het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid, inclusief de betrokkenheid van het MKB bij deze fieldlabs. Het onderzoek richt zich op twee centrale onderzoeksvragen:
1. Is er ten behoeve van de uitvoering van de KIA’s (Kennis- en Innovatieagenda...

Verkenning due prominence van audiovisuele media van algemeen belang

Voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Directie Media en Creatieve Industrie, onderzochten we hoe due prominence van media-aanbod of –diensten van algemeen belang in de Nederlandse mediasector op een optimaal toekomstbestendige wijze kan worden benaderd en georganiseerd. In het huidige digitale en multimediale tijdperk zijn de mogelijkheden voor distributie, het aanb...

Vacaturescanner voor beter toezicht op discriminatie

In Nederland komt discriminatie in vacatureteksten helaas nog steeds voor. Zo wordt er soms expliciet gevraagd naar personen met een specifiek geslacht, leeftijd of herkomst. De Inspectie van SZW, de toezichthouder op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, wil deze discriminatie bestrijden en wil daartoe beter toezicht kunnen houden op vacatures die door werkgevers...

Integrale innovatieaanpak voor grond-, weg- en waterbouwsector

We hebben Rijkswaterstaat ondersteund bij het maken van een integrale innovatieaanpak voor de grond-, weg- en waterbouwsector. De innovatieaanpak helpt RWS en partners om nieuwe technologie te ontwikkelen en daarna ook toe te passen in de praktijk. De innovatieaanpak bevat handvatten voor alle fases die een innovatie doorloopt, van uitdagi...

Verkenning ontwikkeling van 5G naar 6G

Voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat hebben we de ontwikkeling van 5G naar 6G mobiele communicatietechnologie verkend. De focus van de verkenning lag op de innovatiekansen voor Nederland. Het rapport geeft inzicht in de mondiale ontwikkelingen en de positie van het Nederlandse onderzoeks- en innovatie-ecosysteem hierin. ...

Inventarisatie van beleidsinterventies voor innovatiegericht inkopen

In opdracht van PIANOo (het Expertisecentrum Aanbesteden) heeft Dialogic onderzocht welke interventies overheden kunnen inzetten om innovatiegericht inkopen te stimuleren, zowel in de eigen organisatie, als regionaal of landelijk. De volgende zes archetypen beleidsinterventies (in willekeurige volgorde) staan centraal in het onderzoek: Aanbieden van voorlichting en support aan en s...

Evaluatie PPS-toeslagregeling 2016-2020

In 2021 heeft Dialogic de zogenaamde ‘PPS-toeslagregeling’ geëvalueerd. Sinds 2013 probeert het kabinet met  deze regeling investeringen van private partijen in onderzoek en innovatie binnen publiek-private samenwerkingsverbanden te stimuleren. Uit de evaluatie blijkt dat de regeling daarin geslaagd is, maar dat er onder meer stappen gezet kunnen worden in het terugbrengen van de complexi...

Tussenevaluatie Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voerde Dialogic de tussenevaluatie uit van het Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT 2018-2022. In het Versnellingsplan werken de VSNU, VH en SURF samen aan onderwijsinnovaties met ICT. In acht verschillende zones rondom specifieke thema’s werken 39 instellingen uit het hoger onderwijs samen. Daarnaast zijn in reactie o...

Evaluatie Amsterdamse Kernprocedure 2021

In opdracht van Stichting Elektronisch Loket Kernprocedure Amsterdam (ELK) onderzocht Dialogic voor het zesde jaar op rij de tevredenheid van betrokkenen over de Amsterdamse Kernprocedure. De Amsterdamse Kernprocedure omvat afspraken van Amsterdamse schoolbesturen vanuit het primair en het voortgezet onderwijs over de overstap van groep 8 naar de middelbare school. Bij de plaatsing van leerling...

Glasvezel op bedrijventerreinen regio Rotterdam Den Haag in kaart

Op verzoek van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag hebben we de zakelijke glasvezelinfrastructuur op bedrijventerreinen in de regio Rotterdam Den Haag in kaart gebracht. Nederland is een van de koplopers binnen de Europese Unie als het gaat om digitale connectiviteit. Onder andere de coronacrisis heeft het belang van goede digitale infrastructuur benadrukt voor de Nederlandse economie. ...

Inventarisatie aanbieders van DNS-diensten

De Europese Netwerk en Informatiebeveiliging (NIB)-richtlijn benoemt authoritative Domain Name System (DNS)-diensten als essentiële dienst binnen de sector digitale infrastructuur. Het is aan de lidstaten van de EU om de richtlijn te implementeren en specifieke aanbieders te identificeren. In Nederland is de NIB-richtlijn geïmplementeerd in de Wet beveiliging ...