Kennisbank

Advisering opzet smartcard pilot

In de periode december 2004 - februari 2005 heeft Dialogic voor het Platform Bèta Techniek onderzocht wat de wenselijkheid en haalbaarheid is van een smartcard bètatechniek als hulpmiddel om de in- en doorstroom van vo-leerlingen naar bètatechnische vervolgopleidingen te stimuleren. Op basis van de resultaten van dit onderzoek i...

Breedband in Utrecht

Het breedbandbeleid van de provincie Utrecht is momenteel met name gericht op het aanjagen van vraagbundelingstrajecten op bedrijven- en kantoorlocaties (Fiber-to-the-Business). De provincie Utrecht heeft echter de ambitie om naast bedrijventerreinen haar breedbandbeleid te verbreden in de richting van woonhuizen (Fiber-to-the-Home). Daarn...

Evaluatie Brede School VO

De brede schoolprogramma’s in het voortgezet onderwijs (VO) zijn in 2005 als pilot ingezet op het VMBO Grotius, VMBO Stanislas en VMBO Christelijk Lyceum. Ingezet is op culturele en sportieve activiteiten en op sociale vaardigheden en huiswerkbegeleiding. Besloten is om deze brede schoolprogramma’s in 2006 te continueren. Het project Brede School VO vormt onderdeel van het preventie...

OPTA toekomstscenario

Dialogic ondersteunt OPTA met het ontwikkelen van de strategie voor de periode 2010-2015. Met behulp van een scenario-exercitie wordt een toekomstvisie ontwikkeld. Aan de hand hiervan wordt bepaald welke prioriteiten en aandachtspunten in de komende jaren centraal moeten komen te staan. Deze opdracht volgt op een aantal eerdere studies die Dialogic voor OPTA uitvoerde, onder mee...

Beleidsevaluatie Kenniswijk

Van 2001 tot en met 2005 heeft het landelijke experiment Kenniswijk gelopen. Dit experiment betrof een testomgeving in de regio Eindhoven waar verschillende partijen (overheden, bedrijven en consumenten) gezamenlijk ervaring opdeden met innovatieve breedbandinfrastructuren en -diensten in een aantal woonwijken. In Kenniswijk konden bovendien de effecten van deze innovaties op huishouden...

Haalbaarheidsonderzoek Glasvezelbekabeling

In opdracht van de gemeente Soest en het georganiseerde Soester bedrijfsleven heeft Dialogic een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd (oktober 2006 tot en met december 2006) naar de aanleg van een glasvezelinfrastructuur op drie bedrijventerreinen in Soest. Dit onderzoek heeft als doelstelling om de betrokken partijen, de gemeente Soest en de Werkgroep Breedband, inzicht te geven in: (1) de...

Schoolglas Nulmeting Deventer

In het project Schoolglas werkt het primair onderwijs van Deventer samen bij de ontwikkeling van de mogelijkheden van ICT en breedband (de supersnelle glasvezelverbinding). Dialogic heeft voor Schoolglas een onderzoek uitgevoerd, waarin het de bedoeling was leerkrachten, directies, ICT-ers en interne begeleiders te vragen naar gebruik van, ervaringen met en wensen met betrekking tot ICT...

Auditrapportage Universum Programma

Met het oog op de mid-term review van het Platform Bèta Techniek (PBT) in het najaar van 2006 zijn de programma’s die onder de vlag van PBT worden uitgevoerd, onderworpen aan een audit. Zo ook het Universum Programma (UP). De UP audit is uitgevoerd door de UP auditcommissie, in de periode mei t/m september 2006. In deze periode hebben auditcommissieleden een bezoek gebrac...

Quick scan Universum – Jet-Net

Het tekort aan bètastudenten en -technici in ons land is een bron van aanhoudende zorg in beleidskringen. Bevordering van het studeren van bèta en techniek heeft daarom een hoge prioriteit, getuige het Deltaplan Bèta en techniek. Dit plan houdt in dat geld wordt uitgetrokken voor het aantrekkelijker maken van bètaonderwijs. Daarnaast beoogt het plan e...

Quick scan valorisatie wetenschappelijk onderzoek

De adviesraad voor wetenschaps- en technologiebeleid (AWT) bereidt zich momenteel voor op het adviseren met betrekking tot publieke private partnerships (PPPs) in relatie tot de focus en massa in de Nederlandse onderzoeksinfrastructuur en -valorisatie van kennis. In de Nederlandse context kan gezegd worden dat de rol van PPPs groeiende is. PPPs worden steeds vaker erkend als de oplossing om te ...

Evaluatie Elektronische Volgsystemen

Dialogic voert in opdracht van het Ministerie van Justitie een kosten/batenanalyse uit van de inzet van Electronic monitoring bij het traceren van gedetineerden. Electronic monitoring (EM) is de verzamelnaam voor technische systemen die zijn bedoeld om de verblijfplaats van personen te bepalen. EM wordt al geruime tijd in penitentiaire inrichtingen in Nederland toegepast. Aanvankelijk we...

Verdiepingsbijeenkomsten Connecting the Dots

Op koers met breedband en ICT-diensten Onder deze titel organiseert het ministerie van Economische Zaken samen met de provincies een serie bijeenkomsten, bestaande uit vier regionale congressen en drie verdiepingsbijeenkomsten. Bij deze bijeenkomsten staat het belang van het ontwikkelen van ICT-diensten en het versnellen van breedbandontwikkelingen centraal.
Het pro...

Monitoring en effecten van vraagbundelmodellen

Lokale en regionale vraagbundeling blijkt een effectief instrument voor het realiseren van open breedbandnetwerken en -diensten, tegen condities die voor afnemers gewenst zijn. De minister van Economische Zaken (EZ) is van mening dat vraagbundeling een bijdrage levert aan het formuleren van een krachtige vraag vanuit afnemers die hier individueel niet toe in staat zijn. Door de vraag te...

Cell broadcast (CB): nieuw aanvullend locatiegebonden alarmeringsysteem voor burgers

Op dit moment heeft de overheid weinig mogelijkheden om in urgente situaties burgers snel en gericht te bereiken, adequaat te informeren en tot actie aan te zetten. Dit geldt vooral bij urgente veiligheidssituaties als (milieu-)rampen of spookrijders, waar de overheid graag met gerichte informatie burgers in een bepaald gebied zou willen aanzetten tot een bepaalde actie om het risico vo...

City marketing

Voor de gemeente Delft worden een tweetal workshops over stadsmarketing gehouden, een ochtend- en een middagsessie met een zelfde opzet. Bij beide sessies wordt gebruik gemaakt van een elektronisch vergadersysteem (EVS). Doel van de workshops is drieledig: het vergroten van de awareness van (het belang en de betekenis van) stadsmarketing, het vergroten van draagvlak voor (de bred...

Gebruikersonderzoek politie.nl

Sinds een aantal jaren is de Nederlandse politie aanwezig op internet. In de beginfase beperkte deze aanwezigheid zich tot het verstrekken van informatie over de politie aan burgers en andere belangstellenden. De techniek vordert echter snel en dat betekent dat de politie informatievoorziening op internet uitbreidt met nieuwe diensten, bijvoorbeeld een elektronische aangifte. In 2001 hee...

Glasvezelinfrastructuur in de provincie Noord-Brabant

De Provincie Noord-Brabant wil uitvoering geven aan haar "Strategische agenda voor breedband in Noord-Brabant". Binnen het nationale kader van de Breedbandnota van het ministerie van Economische Zaken en het advies van de Impulscommissie Breedband aan minister Brinkhorst wil de provincie komen tot versnelde uitrol van breedband en bijbehorende diensten en toepass...

Beleidsevaluatie Telecommunicatiewet

Aftappen is van groot belang voor de opsporing en de nationale veiligheid. De waarde van dit middel voor justitie en veiligheidsdiensten is onomstreden en staat niet ter discussie. Om te kunnen aftappen, moet telecommunicatie echter wel aftapbaar zijn. Dit onderzoek gaat over de vraag hoe aftapbaarheid het beste gewaarborgd kan worden. Deze studie, geschreven in opdracht van het Minister...

Smartcard Bèta Techniek

De smartcard beoogt leerlingen in het VO en MBO te stimuleren zich beter te oriënteren op een vervolgopleiding in de richting van bèta of techniek en een meer bewuste studiekeuze te maken. De kaart moet bijdragen aan een leuke en informatieve confrontatie met de wereld van bèta en techniek (zowel opleidingen als beroepen). De vraag is wat een kaart zou kunnen bijdrage...

Evaluatie van R&D-behoeftes van serviceproviders

In 2005 is de Europese Commissie een studie gestart om de R&D-activiteiten van verschillende serviceproviders in Europa op kwantitatieve en kwalitatieve wijze te analyseren. Daarnaast is het doel van deze studie om het werk dat zij uitgevoerd hebben, te beoordelen binnen nationale en Europese onderzoeks- en innovatieprogramma’s en om veelbelovende gebieden voor toekomstige onderzoeksa...

Verankering resultaten speldenprik

Met ‘Speerpunt of speldenprik’ heeft een nadere onderbouwing plaatsgevonden van inhoud en richting van het actieprogramma Kennis en Innovatie dat onder leiding van het project Kennis en Innovatie in ontwikkeling is. Inzichten die zijn opgedaan dienen nu beter verankerd te worden in de verschillende organisatieonderdelen van VenW, zodat hoofdlijnen van de analyse daar worden gedeeld ...

Breedband en de gebruiker III

Het is bekend dat de verspreiding van een (nieuwe) technologie niet alleen samenhangt met het aanbod van een technologie, maar evenzeer met de acceptatie en gebruik van de technologie door (potentiële) gebruikers. Nu de breedbandtechnologie zich in grote lijnen heeft afgetekend is het zaak om de gebruiker onder de loep te nemen. Dit onderzoek - waarin gebruikers van internet ce...

Nulmeting kennis en innovatie

DHV en Dialogic voeren een nulmeting uit voor het Actieprogramma Kennis en Innovatie. Deze nulmeting vormt een startpunt voor het Actieprogramma Kennis en Innovatie. Dit programma heeft een drieledige doelstelling, namelijk: Vanuit het Ministerie van VenW een tastbare bijdrage te leveren aan de kenniseconomie (onderzoek); De innovatiekracht van VenW-sectoren vergro...

Geldstromen R&D en innovatie Watersector

In opdracht van de Raad voor Verkeer en Waterstaat (RVW) heeft DHV / Dialogic een kwantitatief overzicht gemaakt van de geldstromen tussen de relevante (publieke) partijen in de Nederlandse watersector. Voor zover mogelijk is daarbij ook een uitsplitsing gemaakt naar geldstromen voor R&D en innovatie. Ter voorbereiding van een door het ministerie van VenW gevraagd advies over de ...

Breedband & onderwijs

NBL is een nationaal, onafhankelijk platform dat maatschappelijke sectoren stimuleert en helpt beter en slimmer gebruik te maken van breedband. Kennisdeling is daarbij van cruciaal belang. Om het gebruik van breedband(-diensten) in het onderwijs te bevorderen heeft NBL diverse activiteiten gestart in het onderwijsdomein. SURFnet en Kennisnet werken eveneens actief samen op het gebied va...

Op de goede weg met breedband

De beschikbaarheid van breedbandinfrastructuren wordt beschouwd als een essentiële factor voor economische groei en voor de kenniseconomie. Deze mening wordt breed gedeeld door gemeentes, provincies, woningcorporaties, de centrale overheid en de Europese Commissie. Kort gezegd, kan breedband gedefinieerd worden als de permanente verbinding tussen elektronische communicatienetwerken. Ech...

Tevredenheidsonderzoek onder afnemers van DigiD

De afgelopen jaren is door verschillende samenwerkende overheidsinstellingen gewerkt aan de ontwikkeling van een gemeenschappelijk overheidssysteem voor digitale identificatie: DigiD. Het DigiD systeem stelt aangesloten overheidsinstellingen in staat om de identiteit te controleren van burgers en binnenkort ook bedrijven die gebruik willen maken van de diensten op internet van deze instellingen...

Verkenning landelijke CBT-systematiek

Computer Based Testing (CBT) is op te vatten als een nieuwe aanpak of dienst die aangeboden kan worden aan het onderwijsveld. Bij nieuwe diensten gaat het uiteraard om veel meer dan alleen techniek. Het gaat erom een breed perspectief van het ‘service delivery system’ te hanteren waarbij tal van aspecten tegelijkertijd en in samenhang een rol spelen. Daarbij gaat het onder meer om v...

Advies Overheid Monitor

In samenspraak met betrokkenen analyseert Dialogic de onderzoeksresultaten en ondersteunt Dialogic met het vervaardigen van de publicatie Overheid.nl Monitor 2006. Het gaat hierbij om de vertaling van de onderzoeksresultaten in ruwe vorm (aan te leveren door advies overheid.nl) in een zogenaamde adviesrapportage. Deze rapportage heeft als belangrijkste doel om de feitelijk geconstateerde ontwik...

Online examinering

De belangrijkste ketenpartners in centrale examinering in het VO (CEVO, CITO en IB-Groep) hebben recentelijk een gezamenlijke discussienotitie uitgebracht met daarin een toekomstbeeld van de wijze van examineren in 2012. Naast de papieren examens zoals we die nu kennen, wordt verwacht dat examinering met behulp van de computer in 2012 een belangrijke plaats ingenomen zal hebben. In de n...

Evaluatie Nationaal Antennebeleid

In 2000 is de Nota Nationaal Antennebeleid (Nota NAB) vastgesteld door de Tweede Kamer. Het nationale antennebeleid is een interdepartementaal beleid waarvoor de bewindslieden van EZ en VROM verantwoordelijk zijn. Het departement van Economische Zaken heeft daarbij een initiërende en coördinerende rol. Het antennebeleid heeft als centrale doel het binnen duidelijke kaders van ...

Monitoring Universum

Tot dusver hebben nog maar weinig scholen in het voortgezet onderwijs (havo/vwo) gekozen voor profilering en verdere ontwikkeling van het bètaonderwijs of voor het centraal stellen van exacte vakken in het schoolprofiel. Om scholen te stimuleren zich als bètaschool te profileren en extra aandacht te besteden aan aard en niveau van de exacte vakken en zo de in- en uitst...

Elektronische afhandeling producten en diensten van provincies

In 2004 zijn acht provincies van start gegaan met het vullen en implementeren in hun website van een producten- en dienstencatalogus, zoals e-Provincies deze in 2003 in navolging van de landelijke productencatalogus van Overheid.nl heeft ontwikkeld. De overige vier provincies zullen in 2005 volgen. Bij de implementatie van deze catalogi komt de behoefte naar voren om opnieuw te ...

Gebruikersonderzoek overheidsinformatie

Het onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van het oordeel van burgers, bedrijven en overheidsmedewerkers over het zoeken en vinden van overheidsinformatie op internet. Het oordeel richt zich daarbij vooral op beschikbaarheid, bereikbaarheid en in mindere mate op de begrijpelijkheid van deze informatie. Op deze wijze wordt inzichtelijk welke verwachtingen, wensen en ervaringen gebruikers...

Streekomroepen

De lokale omroep is de vorm van omroep in Nederland die de meeste organisaties met een zendmachtiging kent. Nederland kent zo'n 300 lokale publieke omroepen die uitzenden in de eigen gemeente. Het aantal lokale omroepen loopt licht terug, wat voornamelijk een gevolg is van gemeentelijke herindelingen. Naast de lokale omroepen zijn er ook streekomroepen in Nederland die zendmachtigingen ...

Eindgebruikersonderzoek in zakelijke marktsegmenten in de elektronische communicatiesector

In opdracht van de Onafhankelijke Post en Telecom Autoriteit (OPTA) voert Dialogic een onderzoek uit naar de zakelijke eindgebruikersmarkten voor telefonie, internet en huurlijnen. In samenwerking met Heliview enquêteren we enkele honderden Nederlandse bedrijven, zowel telefonisch als via een web-enquête. OPTA wil verschillende vragen beantwoord zien: ...

Breedband in Zierikzee

Op verzoek van de Vereniging Bedrijvenpark Zuid voerde Dialogic een verkennend onderzoek uit naar de haalbaarheid, de kosten en het dienstenaanbod van een mogelijk breedbandinitiatief op het Bedrijvenpark Zuid te Zierikzee. Door middel van een quickscan analyseerden we de situatie op het bedrijvenpark en de realisatie van breedband op soortgelijke bedrijventerreinen. Bovendien werden er gesprek...

SWOT-analyse Nederlands Wetenschapssysteem

Het Innovatieplatform wenst een beweging in gang te zetten om het belang van een gecoördineerde excellentiestrategie voor de wetenschap in Nederland te agenderen en te bevorderen. Het idee is om de juni 2009 een analyse te presenteren die een eerste antwoord schetst op de volgende vragen: Wat zijn de belangrijkste sterktes en zwakten van het Nederlandse wetenschapssysteem?...

Effectmeting van het VIS-CO-programma in Vlaanderen

Op verzoek van het Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) uit Vlaanderen voert Dialogic een effectmeting uit van het Vlaamse Innovatiesamenwerkingsprogramma Collectief Onderzoek (VIS-CO). Dit programma verleent financiële ondersteuning aan collectief onderzoek. Onder collectief onderzoek valt het verwerven, bundelen en vertalen van ken...

Economische effecten van digitale marktplaatsen in Nederland

Dialogic heeft in opdracht van de provincies Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en het Ministerie van Economische Zaken onderzoek gedaan naar de economische effecten van digitale marktplaatsen. Het onderzoek beoogt een overzicht te geven van de rol en het economisch belang van zogenaamde digitale marktplaatsen. Dat zijn organisaties die gebruikers van een -&...