Kennisbank

Tomtom in je wijk

Tomtom in de wijk. Het idee is om door middel van een digitaal platform bij te dragen aan sociale cohesie in (bepaalde wijken of buurten in) Amstelveen. Op buurtniveau worden bijvoorbeeld vraag en aanbod van vrijwilligersdiensten en sociale activiteiten gepresenteerd. Denk aan ‘uitruil’ van activiteiten als oppassen op kinderen, geven van huiswerkbegeleiding, hulp bij huishoudelijke...

Interactieve keuzetool (I-BID)

Delft Interactief helpt bij de selectie van een hulpmiddel dat u kunt inzetten in een interactief traject. Deze keuze is - veelal - niet eenvoudig, onder andere omdat de gereedschapskist met interactieve methoden en technieken goed gevuld is. Delft Interactief beoogt deze keuze te vergemakkelijken, zodat u - uitgaande van d...

Enterprise monitor 2007

Sinds vorig jaar geeft CBS op jaarbasis een cijfermatig beeld van de staat van het ondernemingsklimaat in Nederland ten opzichte van een aantal benchmarklanden. Dialogic heeft aan de wieg gestaan van de totstandkoming van deze publicatie. Elke editie kent een meer beschouwend, essayistisch hoofdstuk waarin een bepaald thema verder wordt uitgediept. In de editie 2007 was dit thema ‘...

Online raadsvergaderingen

In steeds meer gemeenten en provincies worden vergaderingen live via het internet uitgezonden (‘webcasting’). Er wordt aangenomen dat de politiek hier meer van gaat leven en dichter bij de burger komt. Daarbij biedt audiovisuele verslaglegging nieuwe mogelijkheden; zo kunnen de audiovisuele fragmenten per onderwerp en per spreker worden geïndexeerd en op een willekeurig tij...

Quick scan Breedbandbeleid

In deze quick scan wordt een antwoord verstrekt op een drietal onderzoeksvragen: Wat is de huidige stand van zaken in de provincie Limburg ten aanzien van breedband? Wat zijn huidige initiatieven binnen de provincie en wat zijn daarbij knelpunten en kansen? Wat kenmerkt het beleid van andere provincies met een voortrekkersrol op breedbandgebied? Wat kan de provincie Limbur...

Audit Universum Programma (UP)

Dialogic ondersteunt het Platform Bèta Techniek bij de audit van het Universum Programma (UP), voortbouwend op de intake van dit programma (inclusief voortraject). Er hebben auditbezoeken plaatsgevonden bij een selectie van UP-scholen. Als vice-voorzitter van de commissie werd mede richting gegeven aan het auditproces. ...

Informatie zoekgedrag innovatie agrarische ondernemers

Het ministerie van LNV heeft vorig jaar een scan gemaakt van het eigen innovatiegerichte beleidsinstrumentarium. Deze scan heeft geresulteerd in een overzicht waarin in één oogopslag overlap en witte vlekken duidelijk worden. Naast de traditionele regelingen zijn ook organisaties en netwerken zoals het Innovatienetwerk en KodA opgenomen in het overzicht. Het is vervolge...

Update Quickscan Jet-Net Scholen

In 2006 voerde Dialogic een quick scan uit, gericht op het raakvlak tussen het Universum Programma en Jet-Net, het Jongeren en Techniek Netwerk. Eind 2007 geeft Dialogic een update van deze quickscan, waarin wordt gekeken naar profielscores van Jet-Net scholen en hoe deze zich verhouden tot de totale populatie van VO-scholen. Er wordt eveneens gekeken naar verschillen tu...

ICT-scan

Het behoeft weinig uitleg dat informatie- en communicatietechnologie (ICT) een steeds belangrijkere rol speelt in veel economische en maatschappelijke sectoren. Gezien het belang van ICT-onderzoek en de kennis en innovaties die uit dit onderzoek voortkomen, is de vraag gerechtvaardigd wat de aard en omvang van het ICT-onderzoek aan Nederlandse kennisinstellingen (univers...

Mobiele toepassingen onderwijs

Vanuit het SURFnet/Kennisnet innovatieprogramma is eind 2007 een project opgestart gericht op de stimulering van mobiele (draadloze) toepassingen binnen het onderwijs. Dit programma biedt ruimte om te experimenteren met toepassingen die leerlingen en/of docenten ondersteunen bij hun dagelijkse activiteiten. Dialogic heeft een quickscan uitgevoerd binnen het onderwijsveld om zo een beeld te krij...

Penvoerder WO-Sprint auditrapport

In het auditrapport 2007 van de auditcommissie WO-Sprint doet de commissie verslag van haar bevindingen tijdens de tweede auditronde van het WO-Sprint programma van het Platform Bèta Techniek. Belangrijke aanleiding voor het WO-Sprint programma vormen de "Lissabon doelstellingen". Daarin hebben de Europese regeringsleiders in 2000 hun stre...

Cell broadcast

In de afgelopen jaren is de interesse voor het gebruik van mobiele telefoons voor burgeralarmering toegenomen. Daarbij wordt de zogenaamde cell broadcast dienst gebruikt, als onderdeel van GSM. In Nederland zijn in 2006 en 2007 grote proeven opgezet om onder meer burgeracceptatie en werking van deze vorm van berichten te onderzoeken. Nederland loopt daarbij voorop. Burgeralarmering door ...

Multimedia en overheidsdienstverlening

De overheid investeert veel in het aanbod van elektronische diensten om burgers en bedrijven beter te bedienen. Het daadwerkelijke gebruik van elektronische diensten blijft duidelijk achter bij het aanbod. Eén van de mogelijkheden om dit gebruik te stimuleren, is wellicht het gebruik maken van multimedia in het dienstverleningsconcept. Ook in de marktsector zien we steeds vaker multime...

Rapportage ketendigitalisering

In juli 2006 heeft het Hoofdbedrijfsschap Detailhandel (HBD) een projectplan opgesteld om de komende jaren initiatieven voor zowel ketendigitalisering als winkelautomatisering in de detailhandel op gerichte wijze te stimuleren. Slechts enkele detailhandelsbranches maken tot nu toe de stap naar digitale samenwerking. Goede voorlichting en informatie over best practices voor ondernemers is daarom...

E-formulieren bij provincies

Het programma eProvincies is bezig met het ontwikkelen van gezamenlijke e-formulieren voor de provincies, die door alle provincies kunnen worden ingezet. Daarnaast zijn de provincies zelf ook bezig met het ontwikkelen van e-formulieren. Het programma eProvincies heeft Dialogic gevraagd een actueel overzicht te geven naar de stand van zaken rond de planning en het gebruik van e&a...

Buitenlandse wetenschappers over wonen en werken in Nederland

De toenemende globalisering raakt ook het Nederlands wetenschappelijk onderzoek. Eén van de gevolgen van deze globalisering is dat Nederlandse wetenschappelijke instellingen steeds meer samenwerken met instellingen in het buitenland. Een ander gevolg is dat de arbeidsmarkt voor wetenschappers internationaliseert. Voor het behoud of de versterking van de internationale (top)positie van ...

Quick scan behoefte i-teams

Voor het programmabureau i-teams voeren TNS NIPO en Dialogic een quick scan uit naar de behoefte aan ondersteuning volgens het i-teams concept. Het Programma i-teams ondersteunt overheden bij de implementatie van basisvoorzieningen van de Nederlandse e-overheid (zoals DigiD, eNIK, BSN, BIN en het e-Formulier) en bij het aansluiten op basisregistraties (zo...

In kaart brengen van innovatiebeleid omtrent services

Als onderdeel van het innovatiebeleidproject binnen services uit 2006-2007 delen deelnemende landen rapporten van hun bestaande beleidsmaatregelen met betrekking tot het ondersteunen van serviceinnovatie. Dit rapport geeft een overzicht van de beleidsmaatregelen bedoeld om serviceinnovatie in Nederland mogelijk te maken. De verschillende beleidsmaatregelen worden in kaart gebracht, waarbij gebr...

Serious Gaming

Serious Gaming is serious business. Dat blijkt ondermeer uit een toenemend aantal bedrijven en opleidingen (Kunstacademie Utrecht, Informatica UvU, Internationale Hogeschool Breda) dat zich specialiseert in serious gaming en gametoepassingen, de recente oprichting van een brancheorganisatie voor game-producenten (Benelux Game Initiative) en een toenemend aantal netwerkbijeen-kom...

E-skills beleid voor MKB

Het ministerie van Economische Zaken besteedt in haar ICT-beleid aandacht aan de ontwikkeling van digitale vaardigheden van de beroepsbevolking. Onderzoeken en berichten in de media tonen aan dat de Nederlandse beroepsbevolking een achterstand dreigt te ontwikkelen wat betreft deze vaardigheden. Er ontstaat een kloof tussen de vraag naar en het aanbod van ICT-specialisten en &am...

Advisering & monitoring voortgang smartcard pilot

Advisering en monitoring van de voortgang van de pilot smartcard bèta techniek, zodanig dat deze te zijner tijd adequaat kan worden geëvalueerd. ...

Ketendigitalisering en winkelautomatisering

Zowel het denken in ketens als het toepassen van ICT zijn van essentieel belang voor bedrijfstakken waarin in- en verkoop en logistiek een centrale rol spelen. De detailhandel is bij uitstek zo’n bedrijfstak. Dit rapport beschrijft een studie, die Dialogic uitvoerde in het kader van het o3d2009-programma naar de innovatiepositie van de Nederlandse detailhandel met betrekki...

Openbaarheid van Informatie van Toezichthouders

Het actief openbaar maken van informatie van toezichthouders is sterk in beweging. Niettemin is er tot op heden nog maar weinig systematisch onderzoek naar dit specifieke onderwerp gedaan. Wel is duidelijk dat er op dit gebied grote verschillen bestaan tussen de verschillende toezichthouders, en dat de informatie die actief openbaar gemaakt wordt vaak intensief door het publiek wordt geraadplee...

Evaluatie Vernieuwingsimpuls

Om het innovatief wetenschappelijk onderzoek te stimuleren en om onderzoekers een aantrekkelijk loopbaanperspectief in de wetenschap te bieden, is enkele jaren geleden het programma Vernieuwingsimpuls (VI) in het leven geroepen. Dit is een gemeenschappelijk programma van het ministerie van OCW, NWO, KNAW, en de VSNU. De uitvoering van de Vernieuwingsimpuls is neergelegd bij NWO. Het doel van de...

Marktsegmenten in de zakelijke elektronische communicatiesector

Dialogic heeft in opdracht van het college van OPTA onderzocht hoe zakelijke marktsegmenten te onderscheiden zijn, met aandacht voor zowel vraag- als aanbodzijde, dynamiek en ontwikkelingen. ...

Verkenning e-vaardigheden

Het kabinet heeft de ambitie om de Nederlandse toppositie in het gebruik en de (slimme) toepassing van ICT te behouden en te verstevigen. Gebleken is immers dat ICT een significante bijdrage levert aan innovatie en productiviteit en dus ook aan economische groei. Bovendien kan ICT bijdragen aan het (gedeeltelijk) wegnemen van knelpunten in verschillende maatschappelijke sectoren. Digitale toepa...

ESIC: Een strategische kans voor de Noordvleugel

In het project ‘European Service and Innovation Centre (ESIC): een strategische kans voor de Noordvleugel’ heeft Dialogic enkele maanden geleden een marktverkenning uitgevoerd naar de opzet van een kenniscentrum over diensteninnovatie. Het huidige project kan gezien worden als follow-up van dat onderzoek: Bart Nieuwenhuis (Knowledge for Business Innovation) is door de sticht...

Webwijsheid in zorgland

Waarom stort een deel van de Nederlanders zich volledig op het internet om informatie over ziektes of aandoeningen te zoeken? Waarom zijn anderen alleen bereid het persoonlijk advies van artsen te accepteren? Waarom groeien bepaalde online community’s van patiëntengroepen en lotgenoten zo spectaculair? En waarom zijn andere patiënten veel huiveriger om hun medische erva...

Midterm review Freeband

Dialogic heeft in maart-april 2007 een deel van het Bsik programma Freeband Communication geevalueerd. Freeband, met een totaalbudget van EUR 61 mln., is het grootste publiek-private onderzoeksprogrammma in Nederland op het gebied van intelligente (tele)communicatie. Het programma kent 10 onderzoeksprojecten waarbij 30 verschillende organisaties (bedrijven, universiteiten, onder...

Evaluatie evenementenbeleid

In de gemeente Son en Breugel vindt jaarlijks een aantal evenementen plaats. Het gaat om een aantal vaste evenementen, zoals de jaarmarkt, de carnavalsactiviteiten, de kermis, het Liedertafelfestival en de ELE -rally, het Breugels Festijn, de Breugelse Rommeldag en de Oranjefeesten. Hiervoor is in 2005 door de raad het evenementenbeleid Son en Breugel vastgesteld. Het college hee...

Good practice e-Skills in Nederland

Sinds de ‘Declaration of the European e-Skills Conference 2006’, gehouden op 5 en 6 oktober, is opnieuw benadrukt dat Europa de kennis, vaardigheden, competenties en inventiviteit van de Europese arbeidskrachten aan de hoogste wereldstandaarden moeten voldoen. Daarom roept de declaratie op om de ICT vaardigheden (eSkills) van de Europese arbeidskrachten te vergroten door ond...

Infrastructuur betaonderwijs

In april 2007 heeft het ministerie van OCW de "regeling bètalokalen" gelanceerd. Deelname aan deze regeling stelt vo-scholen in staat om hun bèta-infrastructuur (leeslokalen, science floors, bètalabs) te moderniseren en het niveau van toerusting (in materialen, ICT) op een hoger plan te brengen. In totaal was € 20 mln voor b&a...

Structurele Netwerkanalyse Universum Programma

Zowel in de wetenschap als in de praktijk wordt de veronderstelling bevestigd dat samenwerking binnen en tussen organisaties bijdraagt aan vernieuwing van technologie en beter afgestemde processen. Immers, binnen een netwerk worden vormen van kennis uitgewisseld , kunnen kosten en human capital gedeeld worden en kan een netwerk gebruikt worden om een (politieke) positie in te neme...

Investeringen in spoorweginfrastructuur

Veel infrastructuren met een publiek belang (zoals telecommunicatie, watervoorziening en publiek transport) zijn in de afgelopen twee decennia in meer of mindere mate geprivatiseerd en/of geliberaliseerd. Hoewel de beoogde kostenvoordelen daarbij vaak ruimschoots werden behaald, rijzen er nu toch steeds meer zorgen over de investeringsbereidheid en de investeringsmogelijkheden in dergelijke sec...

Selectie UP3-scholen

Dialogic heeft een intersubjectieve selectiemethode voor de tweede en derde tranche van het Universumprogramma ontwikkeld. Op deze wijze wordt aan alle windstreken van het Universumkompas recht gedaan. Daarnaast is ondersteuning geboden binnen het selectieproces en is de ontwikkelde selectiemethodiek op de aanvragen van VO-scholen voor deelname aan de tweede en derde tranche van het Universumpr...

Advisering en ondersteuning strategie-, onderzoek- en innovatiefunctie (SKI)

Advisering en ondersteuning op het gebied van de strategie-, onderzoek-, kennis- en innovatiefunctie (SKI) in het beleidsdomein van DG Personenvervoer, in het bijzonder de opzet en het activeren van een SKI-netwerk, (2) het uitvoeren van een "Follow-the-money analyse" om zo een scherpere blik ontwikkelen op de mogelijkheden om vanu...

Quick scan ICT onderwijs

In haar Strategisch plan voor de periode 2005-2010 benoemt ICTRegie een twaalftal toepassingsdomeinen van ICT die vanuit economisch en maatschappelijk perspectief interessant worden geacht. Eén daarvan is het maatschappelijke domein Onderwijs. Ter voorbereiding van een proces van vraagarticulatie en formulering van ICT innovatieprogramma’s voert Dialogic een quick scan ui...

Ontwikkeling radar chart tool UP

Ontwikkeling en operationalisatie van een instrument waarmee de performance van Universumscholen op de windstreken van het Universumkompas snel inzichtelijk kan worden gemaakt. ...

Wikipedia voor ICT best practices

In het licht van het Actieprogramma ‘Maatschappelijke sectoren en ICT’ bestaat bij het ministerie van EZ de behoefte om te komen tot een meer effectieve en efficiënte vorm van kennisuitwisseling rondom ICT-best practices en pilots in (semi-)publieke sectoren. Een van de meest opmerkelijke manieren om efficiënt kennis te delen, is een initiatief gena...

Workshop vraagbundeling glasvezelnetwerk voor onderwijs

Er zijn steeds meer aantrekkelijke, breedbandige onderwijstoepassingen en steeds meer technische, infrastructurele mogelijkheden. Deze zorgen ervoor dat steeds meer scholen de stap zetten naar glasvezelverbindingen. Samenwerkings-verbanden spelen een belangrijke rol in deze trajecten. Surfnet en Kennisnet/ICT op School hebben in samenwerking met Dialogic een workshop georganiseer...