Kennisbank

Creativiteit en innovatie op de Europese scholen

Empirica is een ICEAC-studie gestart omtrent het onderwerp ‘Analyse van de rol van creativiteit en innovation binnen schoolcurricula in de EU27’. Deze study heeft als doel om te beoordelen of en hoe EU-lidstaten creativiteit en innovatie in hun onderwijsbeleid hebben meegenomen en in welke mate de beleidsmaatregelen uitgevoerd worden. Empirica werkt voor dit onderzoek samen m...

Financiële prikkels ter stimulering van het bètatechnisch onderwijs

Het Platform Bèta Techniek heeft van de overheid de opdracht gekregen om te zorgen voor voldoende en kwalitatief goed opgeleide bèta's en technici. In het Deltaplan Bèta/techniek (2003) wordt de volgende doelstelling geformuleerd: "In 2010 15% meer uitstroom van studenten uit het bètatechnisch hoger onderwijs (ten opzichte van 2000) ...

Uitwerking voor Twente’s got Talent

Dialogic voerde in het kader van het ICT-innovatieprogramma van de provincie Overijssel het project Twente’s got Talent uit. Twente’s got Talent richtte zich op: verbetering van de aansluiting tussen PO en VO, en tussen VO en HO op het gebied van onderwijs in de bètavakken versterkin...

Cijfermatige input Bètafocus UP1 en UP4

Het Universumprogramma van het Platform Bèta Techniek is gestart met het houden van bètafocus bijeenkomsten voor de Universumscholen. Deze bijeenkomsten zijn onderdeel van het aangepaste monitor & audit traject en het Duurzaam Bèta traject. De nieuwe monitor & audit heeft tot doel scholen zelf eigenaar te laten zijn van het leerproces en poogt de aanst...

Impact en toegevoegde waarde van het RAAK Programma

Het RAAK programma - Regionale Aandacht en Actie voor Kenniscirculatie - stimuleert primair netwerken bestaande uit kennisinstellingen (met name hogescholen), mkb ondernemingen en publieke instellingen. Kenniscirculatie binnen de regionale netwerken draagt bij, zo is de veronderstelling, aan innovatie. Kortom, bruggen bouwen tussen de afzonderlijk...

Impact van digitalisering van etherradio voor de luisteraar

Voor de overheid in het algemeen - en voor het ministerie van Economische Zaken in het bijzonder - is het van groot belang om goed op de hoogte te zijn van te verwachten ontwikkelingen rondom TDAB. Hierdoor kan zij haar huidige beleid legitimeren en bepalen welke impulsen zij dient te initiëren. Het ministerie beoogt mede op basis van de ...

Human Capital Chemie: nulmeting en midterm review

Voor SenterNovem en het Platform Bèta Techniek voert Dialogic een gecombineerde nulmeting (in retrospectief) en mid-term review (MTR) uit voor het programmaonderdeel Human Capital Chemie. De onderzoeksvraag luidt:
In hoeverre hebben de activiteiten die in het Roadmap Human Capital Chemie worden aangekondigd al geleid tot meer aandacht voor en kwalitatief beter chemieo...

Interplay Standards & IPR

Een consortium van Dialogic en Fraunhofer Gesellschaft heeft van de Europese Commissie opdracht gekregen een studie uit te voeren naar de relatie tussen standaarden en intellectueel eigendomrecht. Deze studie brengt in kaart in welke mate standaarden gebaseerd zijn op geoctrooieerde vindingen en wat de impact daarvan is op de markt, zoals op mogelijke toetreding. De studie heeft een door...

Economische prestaties focusgebieden Oost-Nederland

Het gebiedsgerichte programma Oost-Nederland (PIDON) is één van de Pieken in de Delta-programma’s die in 2006 van start zijn gegaan. PIDON richt zich op het realiseren van een significante toename van bedrijfsinvesteringen en toegevoegde waarde in 2010 in een drietal kennisconcentraties (‘pieken’) in de regio: Food & Nutrition, Health ...

Mid Term Review DPI

Het DPI is een technologisch topinstituut (TTI) dat sinds 1997 bestaat. Sinds de start van de programmatische aanpak van het Nederlandse innovatiebeleid (2007/2008) ressorteert DPI onder het Polymeren Innovatie Programma (PIP) van het Innovatietraject Chemie. DPI is verantwoordelijk voor track 2 van het PIP. Dit houdt in dat DPI op een publiek/private manier polymerenonderzoek aanstuurt in Nede...

Substitutie-effecten en mededinging in zakelijke productsegmenten

Op verzoek van het College van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) voert Dialogic Innovatie & Interactie BV een onderzoek uit naar zakelijke marktsegmenten op de telecommunicatiemarkt. Het onderzoek kent een zeer korte doorlooptijd en dient mede als input voor een verdiepingsonderzoek in het kader van een economische analyse die OPTA dient uit te voeren voor het...

Succes in Beeld: scholenwerving

Dag in dag uit zijn scholen hard bezig de kwaliteit van hun onderwijs te verbeteren en de ambities uit de kwaliteitsagenda te realiseren. Met het project ‘Succes in Beeld’ wordt daaraan een extra stimulans gegeven. Tot juli 2010 wordt ruim 100 scholen voor voortgezet onderwijs de mogelijkheid geboden om samen met collega-experts het eigen schoolbeleid, de eigen knelpu...

Evaluatie ICTRegie

De missie van ICTRegie is "Het vergroten van de Nederlandse innovatiekracht door ICT". ICTRegie wil dit doen door het aanbrengen van eenheid en consistentie in de strategische aansturing van het ICT-onderzoek en -innovatie en door het structureel versterken en dynamiseren van de Nederlandse ICT-kennisinfrastructuur. Een belangrijk uitgangspunt is de samen...

Factsheets Bètafocus UP5

Het Universumprogramma van het Platform Bèta Techniek is gestart met het houden van bètafocus bijeenkomsten voor de Universumscholen. Deze bijeenkomsten zijn onderdeel van het aangepaste monitor & audit traject en het Duurzaam Bèta traject. De nieuwe monitor & audit heeft tot doel scholen zelf eigenaar te laten zijn van het leerproces en poogt de aanst...

Quick Scan Duurzaam Beta UP2

Het project Duurzaam Bèta wil na afloop van drie jaar UP structureel bij blijven dragen aan de UP-doelen en biedt scholen aanvullende ondersteuning waar nodig en zinvol. De door Dialogic ontwikkelde zelfdiagnose wordt in aangepast vorm ingezet voor andere UP-tranches. De zelfevaluatie is een instrument waarmee scholen zelf in staat worden gesteld om te bepalen wat hun huidige p...

Nulmeting Innovatietraject Chemie

Met een bijdrage van ruim 15 procent aan het BBP van de Nederlandse industrie, is de chemiesector uiterst belangrijk voor onze economie. Het is dan ook niet raar dat deze sector een eigen Innovatieprogramma heeft opgestart (Innovatietraject Chemie). De momenteel acht innovatieprogramma’s maken deel uit van de Programmatische Aanpak voor Innovatiebeleid van het Ministerie van Economische Z...

Modelcontracten R&D-samenwerking

Binnen het Vlaamse innovatiesamenwerkingsprogramma (VIS-besluit) is het voor samenwerkingsverbanden, waaronder collectieve centra, mogelijk om jaarlijks voorstellen in te dienen voor collectief onderzoek (CO), technologische dienstverlening (VIS-TD) en innovatiestimulering (VIS-RIS en VIS-TIS). Bij de uitvoering van projecten kan besloten worden om samen te werke...

Impact van ICT op sociale en culturele ontwikkelingen

Nederland was een van de eerste landen in die wereld die beleid ontwikkelde op het terrein van de elektronische overheid in nota’s zoals Actieplan Elektronische Overheid (1999) en Contract met de Toekomst (2000). In die tijd - toen Nederland nog voorop liep - was er nog veel belangstelling vanuit de Rijksoverheid om te kijken hoe Nederland e...

Kwartiermaker breedband Noord-Holland-Noord

De laatste jaren is in Nederland een groot aantal initiatieven gestart met als inzet het realiseren van open glasvezelgebaseerde breedbandnetwerken. Waar het aanvankelijk vooral ging om gemeentelijke initiatieven, zoals uitgevoerd in Amersfoort, Deventer en Groningen, vindt er de laatste tijd een verschuiving plaats. Tegenwoordig worden dergelijke projecten steeds meer op een schaal van (delen ...

Kassa’s in Kaart, Vervolgonderzoek POS-leveranciers

Dialogic heeft in opdracht van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) en in samenwerking met bureau GBNED een onderzoek uitgevoerd naar POS-oplossingen voor de Nederlandse detailhandel. POS-systemen (Point Of Sale) zijn op software gebaseerde ‘slimme’ afrekensystemen. De doelstelling van het onderzoek was om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het...

Netwerkneutraliteit

Mag een internetaanbieder zich bemoeien met de online-toepassingen die een consument kan gebruiken? Of met de webpagina’s die een consument kan bekijken? Dergelijke vragen staan centraal in het debat over NetwerkNeutraliteit. Waar dat debat zich een aantal jaar vooral in de Verenigde Staten afspeelde wordt het nu ook in Nederland (en de rest van Europa) actueel. Kort geleden bleek...

Evaluatie Duurzaam Bèta

Duurzaam Bèta is een pilot project dat aansluit op het Universum Programma (www.universumprogramma.nl), dat zich richt op vernieuwing van het bètaonderwijs, vergroting van de keuze voor natuurprofielen in het voortgezet onderwijs, en in het verlengde daarvan, een grotere doorstroom van vo-leerlingen naar bètatechnische vervolgopleidingen in het hoger onderwijs...

Begrijpelijke overheidswebsites

De gebruiksvriendelijkheid van overheidswebsites laat op dit moment nog sterk te wensen over. De kwaliteit loopt in ieder geval duidelijk achter op die van commerciële websites - terwijl deze dienen als referentie voor de gebruikers annex burgers. Door vuistregels te hanteren bij het (her)ontwerpen van overheidswebsites, kan er een aanzienlijke verbetering in ge...

Haalbaarheidsstudie Content Hub Noordvleugel

De Nederlandse (multi)media-industrie wil zich internationaal profileren als de plaats waarlangs internationale partijen hun diensten Europa binnenloodsen (‘digitale poort naar Europa’). Onder regie van Stichting iMMovator is gewerkt aan voorbereidingen om het concept Contenthub in Nederland te realiseren. Dialogic voert voor een haalbaarheidsonderzoek uit naar de Con...

Krachtenbundeling Jet-Net en Universum

Het Universum Programma staat voor 2009 in het teken van de krachtenbundeling tussen Jet-Net en Universum. Hierbij krijgen alle Jet-Net scholen de unieke kans om deel te nemen aan een vijfde tranche Universum Programma. Zoals in de leaflet valt te lezen heeft drie jaar Universum Programma veel enthousiasme en resultaten opgeleverd bij de 120 deelnemende scholen. Gebleken ...

Bronnenboek 2009

In 2006, 2007 en 2008 maakte Dialogic al een Bronnenboek voor het Universumprogramma waarin de effecten van het programma worden beschreven. Het Bronnenboek bevat de resultaten van kwantitatieve en kwalitatieve analyses, waaronder de ontwikkeling van de profielscores en de doorstroom van havo- en vwo-leerlingen. In het Bronnenboek 2009 wordt een nieuwe doorstroommaat ge&a...

Cijfermatige input Bètafocus UP3

Het Universumprogramma van het Platform Bèta Techniek is gestart met het houden van bètafocus bijeenkomsten voor de Universumscholen. De bètafocus bijeenkomsten zijn onderdeel van het veranderde monitor & audit traject en het Duurzaam Bèta traject. De nieuwe monitor & audit heeft tot doel scholen zelf eigenaar te laten zijn van het leerproces ...

United we stand: Open Diensten Innovatie in de Noordvleugel

"Innovating with partners by sharing the risks and the rewards" en "Creating demand through Public sector pioneers". Dit zijn twee van de kernboodschappen van de sprekers tijdens de United We Stand international policy workshop die Dialogic organiseerde op 8 oktober 2010 in de Kanunnikenzaal van de Universiteit Utrecht. Het doel van de workshop was om de beleidsm...

Analyse Axis-opleidingen

De AXIS-regeling maakt het hogescholen mogelijk om studenten zonder het juiste vooropleidingsprofiel in te laten stromen in een zevental technische bacheloropleidingen. Het Platform Bèta Techniek vindt het belangrijk om inzicht te krijgen in de hoeveelheid (zowel absoluut als relatief) studenten die met een deficiënt profiel zijn ingestroomd, en de studieresultaten van...

PII conceptontwikkeling

Het Project Industriële Innovatie (PII) is in het begin van de jaren 80 een succesvol instrument voor het bevorderen van innovatie gebleken. Dialogic heeft voor het Innovatieplatform deze methodiek omgevormd naar een moderne aanpak die anno 2009 toe te passen is. Hierbij is nauw samengewerkt met experts van respectievelijk het oorspronkelijke PII project (prof.dr.ir. Jan Buijs) en van ...

Breedband en de gebruiker V

In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, UPC en het Stimuleringsfonds voor de Pers onderzoekt Dialogic wat het ‘gemiddelde’ Nederlandse huishouden anno 2010 online doet. Op welke manier verzamelt de internetter informatie voor privé-doeleinden, hoe communiceert hij of zij met anderen, in welke mate wordt internet gebruikt voor entertainme...

Engelstalige versie platform pocket netwerkvorming

De afgelopen jaren heeft Dialogic verschillende onderzoeken uitgevoerd naar netwerkvorming in het (beta-technisch) onderwijs. Dialogic deed dat in opdracht van het Platform Beta Techniek. Verschillende onderzoeken zijn als Platform Pocket uitgegeven en zijn ook via onze website te vinden. Om de kennis van onderwijsnetwerken - en het analyseren daarvan &am...

Vouchersysteem ter bevordering van digital media bij MKB’ers

September vorig jaar ging het Europese ImMediaTe project van start. Doelstelling is MKB’ers in de digital media sector te ondersteunen bij new market entry, internationalisering en andere groeistrategieën. Het ontbreekt veel bedrijven in de sector aan kennis/vaardigheden en contacten om een dergelijk stap op eigen benen te zetten. Er is bijvoorbeeld wel venture capital aanwezig, ...

Inhoudelijke voorbereiding ELAN conferentie

Op 8 en 9 april 2009 organiseert ELAN de studiedagen "Twents Meesterschap" met als thema: schools -en buitenschools leren, doceren en communiceren in een veranderende samenleving. Doel van de studiedagen is om met diverse mensen gedachten, theorie en praktijk uit te wisselen. Verschillende onderwerpen over scholing, vakvernieuwing, professionalisering en wetenschaps&...

Meten van beleid omtrent eSkills binnen MSP

Deze studie is voltooid door Empirica voor de Europese Commissie in januari 2008. Het belangrijkste doel was om het bestaande beleid en de initiatieven in Europa omtrent multi-stakeholder partnerships (MSP) op het gebied van eSkills te meten. De resultaten van dit onderzoek betreft onder andere een inventarisatie van MSP voor eSkills-ontwikkeling en gerelateerd beleid, gebruikmakend van ...

Benchmark hogescholen Sprint 2007

Dialogic is gevraagd door het Platform Bèta Techniek een benchmark uit te voeren van 17 Nederlandse Hogescholen. Het doel hiervan is te achterhalen of er indicatoren aan te wijzen zijn die bijdragen aan succesvolle hogescholen binnen het Sprintprogramma. Bovendien biedt de benchmark inzicht in welke indicatoren voor beleidsvorming (kwantitatieve realisatie, succesvolle aanpak, draagvla...

Evaluatie Sportbureau

Het landelijke sportbeleid richt zich naast topsport ook steeds meer op de breedtesport. Hieronder wordt alle sport verstaan die niet-professioneel en niet op topsportniveau wordt beoefend. De ondersteuning voor deze breedtesport richt zich voornamelijk op de lokale sportverenigingen. De gemeente Roosendaal is zich bewust van de importantie van sport in de maatschappij en geeft daarom v...

Typologie PPS in het LNV domein

Publiek-private samenwerkingen (PPS) verheugen zich in een toenemende belangstelling in het kennis en innovatiedomein. In een aantal gevallen hebben (zeer) omvangrijke investeringen in kennis en innovatie de vorm van PPS-constructies (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend; Bsik, de TTIs, de nieuwe innovatieprogramma’s, InnovatiePrestatiecontracten etc.). Daarbij speel...

Sturing bij nationaal onderzoek & innovatiebeleid

Negen Europese landen waaronder Nederland hebben geparticipeerd in het VISION Era-Net project. Doel van het project was recente ontwikkelingen in de sturing of "governance" van het wetenschaps- en innovatiesysteem nader te analyseren en te vergelijken. De studie bestond uit een combinatie van desk research, een 30-tal casestudies naar het hoe en waarom va...

Digitale themakanalen en Uitzending Gemist @Home

Dialogic is in mei een onderzoek gestart in opdracht van @Home naar 17 digitale themakanalen en de videodienst Uitzending Gemist van de Publieke Omroepen. De themakanalen worden inmiddels een paar maanden doorgegeven in het digitale pakket en er bestaat behoefte om inzicht te krijgen in de mate waarin de betreffende zenders bekeken en gewaardeerd worden. Daarnaast wordt per zender een ki...