Kennisbank

Ransomware-aanvallen op instellingen en bedrijven in Nederland

Ransomware wordt gezien als een groot en groeiend probleem en wordt zelfs gezien als risico voor de nationale veiligheid. Bij een ransomware-aanval dringt de aanvaller de IT-systemen van het slachtoffer binnen om het slachtoffer de toegang tot het systeem of de bestanden ontnemen. Vaak worden de bestanden ook versleuteld en in veel gevallen wordt er tegenwoordig ook...

Evaluatie van implementatiekosten en toekomstige effecten van de richtlijn webtoegankelijkheid

De digitale economie en samenleving van Europa biedt nieuwe kansen voor burgers, bedrijven en overheidsorganisaties. Nieuwe innovaties ontstaan ​​en organisaties adopteren snel nieuwe technologieën. In het digitale tijdperk spelen websites en mobiele applicaties een cruciale rol bij het aanbieden van diensten en producten, maar ook bij het verstrekken van overheidsinformatie. Met het groei...

Onderzoek naar multipliereffecten en pay-off effecten in de culturele en creatieve sector

Recentelijk hebben wij in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onderzoek gedaan naar de multipliereffecten en pay-off effecten in de culturele en creatieve sector. Wij hebben daarbij ingezoomd op de (1) economische effecten, (2) gezondheidseffecten en (3) effect van ontwerpend onderzoek. Economische effecten: de culturele en creatieve sector i...

Marktverkenning open source encryptie

Encryptie is een van de pijlers onder veilige uitwisseling van (gerubriceerde) overheidsinformatie. Binnen de Nederlandse overheid bestaat de wens om zelfstandig in staat te zijn gerubriceerde informatie adaptief te beschermen tegen toenemende en veranderende dreigingen, bijvoorbeeld van statelijke actoren. Het gebruik van open source encryptie zou hier een bijdrage aan kunnen leveren. In dit o...

Marktverkenning onbemande luchtvaartuigen

Drones kunnen worden ingezet voor medisch (spoed)transport, landbouw, inspecties en bij calamiteiten. De verwachting is dat tussen 2023 en 2035 het aantal drones bestemd voor deze toepassingen sterk toeneemt. Als de inzet van drones blijft groeien, neemt mogelijk ook de vraag naar (extra) frequentieruimte toe. Daarom hebben Dialogic innovatie & interactie en ...

Tags: ICT Lees meer

De economische kansen voor de cybersecuritysector

Dialogic onderzocht voor het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat de economische kansen van cybersecuritysector. De sector groeit al jarenlang met grofweg 10% tot 15% per jaar en zette in 2020 ruim €25 miljard om. Hiermee is deze sector goed voor bijna 1% van de Nederlandse economie. De grootste trends in deze sector zijn:
[1] de sterke groei van de sector
[2]...

Innovatiestrategie Luchtvaart

Op 13 juni 2023 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Mark Harbers, de Innovatiestrategie Luchtvaart aan de Kamer aangeboden. In de strategie wordt gekeken aan welke innovaties op dit moment wordt gewerkt om de luchtvaart stiller, duurzamer, veiliger en beter verb...

Evaluatie Toekomstfonds 2015-2021

Midden mei hebben de ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de evaluatie van het onderzoeksdeel van het Toekomstfonds – voorzien van een eerste reactie in de vorm van een Kamerbrief – aangeboden aan de Tweede Kamer (zie ...

Regioscan digitalisering MKB

De afgelopen jaren is er een groot aantal publieke of publiek-private initiatieven ontstaan rondom mkb en digitalisering. Er is op regionaal en landelijk niveau weinig overzicht wat betreft de samenhang tussen en de focus en impact van deze initiatieven. Dit maakt het lastig voor beleidsmakers om beleidsinstrumenten met impact te identificeren, witte vlekken te signaleren en voor digitalisering...

Evaluatie van het verlaagde btw-tarief

In Nederland is er sprake van een gedifferentieerd btw-tarief. Het uitgangspunt is dat alle goederen en diensten onder het algemene tarief van 21% vallen. Het verlaagd tarief van 9% vormt daarop de uitzondering. In deze evaluatie draait het om de doeltreffendheid en doelmatigheid van het verlaagde btw-tarief. Om dit te onderzoeken zijn de volgende onderzoeksmethodes ingezet: deskstudie, intervi...

Draagvlak voor alternatieve routes naar het leraarschap Informatica

Veel schoolvakken in het vo kampen met een lerarentekort. Voor het vak Informatica ligt de vacaturedruk echter nu al op 22,6% en deze loopt naar verwachting op tot 61,4% in 2032. Het gevolg van de nijpende tekorten aan Informatica docenten en het feit dat het geen verplicht examenvak is maakt dat veel scholen het vak niet (meer) aanbieden aan scholieren in de bovenbouw van het havo/vwo. In een ...

Tussenevaluatie fiscale regelingen EV’s en PHEV’s

In het Klimaatakkoord is bij de financiële en fiscale stimulering van Emissievrije Voertuigen (EV’s) afgesproken dat er in 2022/2023 een tussenevaluatie van de regelingen plaatsvindt, in aanvulling op de jaarlijkse toetsing (Hand-aan-de-Kraan [HADK]). Het doel van dit onderzoek is om tussentijds te reflecteren op de vraag in hoeverre de afgesproken fiscale regelingen van de EV’s en PHEV’...

Onderzoek beleid op kennisveiligheid bij universiteiten en hogescholen

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voert Oberon in samenwerking met Dialogic een 0-meting uit onder universiteiten en hogescholen. In deze 0-meting onderzoeken we de stand van implementatie van de Nationale Leidraad Kennisveiligheid en hoe opvolgi...

Versterking leervermogen Learning Communities binnen de Topsector Energie

Hoe kunnen Learning Communities zo effectief mogelijk worden ingezet in de energietransitie? Met die vraag is een onderzoeksteam van Dialogic (Sven Maltha, Femke van Wijk, Jasper Veldman en Adriaan Smeitink) in opdracht van de Topsector Energie aan de slag gegaan. Na een uitgebreide literatuurstudie en diverse gesprekken met Learning Communities en experts is een rapport opgeleverd dat ingaat o...

Verkenning regie op studiedata door studenten

In opdracht van Doorpakken op digitalisering en SURF heeft Dialogic een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden, randvoorwaarden en mogelijke partners voor een infrastructuur voor regie op studiedata. Onderwijsinstellingen en dienstenleveranciers verzamelen veel gegevens over studenten, die ontstaan door ...

Verkeersboetes uit het buitenland

Wanneer je als Nederlander te hard rijdt op vakantie in Frankrijk valt steeds vaker de bekeuring in Nederland op de deurmat. Hiervoor worden in Europees verband kentekengegevens uitgewisseld. Dat gebeurt met behulp van het Europees informatiesysteem EUCARIS. Het CJIB publiceert elk jaar hoeveel verkeersboetes naar elk ander Europees land verstuurd zijn en hoeveel er zijn betaald; maar betalen N...

Evaluatie Wettelijke onderzoekstaken Natuur en Milieu

Samen met de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) heeft Dialogic de wettelijke onderzoekstaak natuur en milieu (WOT N&M) geëvalueerd. Het doel van dit onderzoek was om een ex-post en ex-ante evaluatie van de doeltreffendheid en doelmatigheid van het WOT-programma N&M over de periode 2017–2022 (ex-post deel) en de looptijd van de nieuwe overeenkomst (ex-ante deel; to...

Kilometerregistratie Betalen naar Gebruik

Het kabinet wil per 1 januari 2030 een eenvoudig vormgegeven kilometerheffing invoeren: een vlak tarief over alle gereden kilometers, zonder onderscheid naar tijd en plaats. Daarbij past een zo eenvoudig mogelijk kilometerregistratiesysteem. De centrale afweging gaat over de acceptatie van het risico op tellermanipulatie tegenover de kosten en complexiteit van het registratiesysteem. Een re...

Durf te leren, ga door met meten

Op 13 oktober 2022 is het rapport ‘Durf te Leren, ga door met meten’ aangeboden aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het rapport is in samenwerking geschreven door Bas ter Weel en Michiel Bijlsma van SEO economisch Onderzoek, en Matthijs Janssen en Pieter Jan de Boer van Dialogic. Aan de hand van het systeem- en transitiebeleid (S/T-beleid) tracht de overheid om innov...

Beter zicht op ransomware

Er bestaat momenteel geen betrouwbaar beeld van de ransomware-aanvallen op instellingen en bedrijven in Nederland en de schade die daaruit voortkomt. Dit bemoeilijkt een effectieve bestrijding. Dialogic onderzoekt voor het WODC hoe de aard en omvang van ransomware-aanvallen goed in beeld gebracht kan worden. Het risico op een cyberaanval is groot en groeiend. Ransomware (gijzelsoftware) ...

Onderwijsarbeidsmarkt barometer

Dialogic brengt samen met Ecorys sinds 2016 voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de arbeidsmarkt in het po, vo en mbo in kaart met de ‘Onderwijsarbeidsmarkt barometer’. Hiervoor wordt de data van online vacatures verzameld, geanalyseerd en verwerkt in een ...

Evaluatie aftrek specifieke zorgkosten

Dialogic heeft samen met Significant Public een evaluatie uitgevoerd van de fiscale aftrek specifieke zorgkosten (in het vervolg ‘specifieke zorgkosten-regeling’) en de regeling ‘Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten’ (in het vervolg ‘TSZ-regeling’). Middels de specifieke zorgkosten-regeling is het mogelijk om onder bepaalde voorwaarden specifieke zorgkosten af te trekken in de belas...

Systeemkeuzes spoorsysteem

Het personen- en goederenvervoer per spoor groeit substantieel. Om deze groei mogelijk te maken is een transitie van civiele naar data-gedreven aansturing noodzakelijk. Hiervoor kunnen diverse data-gedreven systemen worden ingezet, maar een overkoepelend beeld van de samenhang tussen de systeemkeuzes met een duidelijk begin- en eindpunt ontbreekt nog. In opdracht van het ministerie van Infrastr...

Evaluatie energie-innovatieregelingen

Het Nederlandse innovatiebeleid kende in het afgelopen decennium een verschuiving in focus van economisch verdienvermogen naar het behalen van maatschappelijke doelen en missies. Een aantal van die missies betreffen het Nederlandse energiesysteem. Om die missies en ook eerdere doelen te behalen, zijn verschillende regelingen in het leven geroepen. Dialogic heeft samen met SEO in de voorbije per...

Onderzoek fieldlabs Zuid-Holland

Fieldlabs lijken een nieuwe panacee in de wereld van economische ontwikkeling, missiegedreven innovatiebeleid, ontwikkeling van kennis- en innovatie-ecosystemen, valorisatie en beroepsonderwijs. Steeds vaker klinkt de roep om een fieldlab, een living lab of een proeftuin als een soort van duizend-dingen-doekje dat van pas komt bij elk initiatief waarbij bedrijfsleven, overheid, kennisinstelling...

Gebruik internationale DNA-databanken door geadopteerden n.a.v. interlandelijke adopties

In 2021 stelde de Commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie (Commissie Joustra) vast dat er, onder toezicht van de Nederlandse overheid, grove misstanden plaats hadden gevonden bij interlandelijke adopties in de vorige eeuw. Geadopteerden die op zoek wilden gaan naar hun biologische familie tro...

Standaardisatiebehoeften op technologisch gebied van belang voor de energietransitie

NEON is een multidisciplinair project dat gericht is op het versnellen van de energie- en mobiliteitstransities door middel van een allesomvattende benadering, waarbij rekening wordt gehouden met maatschappelijke, economische en technische aspecten. Het NEON-project wordt uitgevoerd als een samenwerkingsverband tussen de industrie en maatschappelijke partners, overheidsinstellingen en een conso...

Evaluatie van de PMV-groep

Op verzoek van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI), van de Vlaamse overheid, voerde Dialogic een evaluatie uit van de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV). De PMV-groep is één van de drie vennootschappen die tot de investeringsmaatschappijen worden gerekend waarbij het Vlaamse Gewest gemachtigd is om onder bepaalde voorwaarden deel te nemen. Voor het uitvoeren ...

Onderzoek bestuursakkoord flexibilisering lerarenopleidingen

Op 12 oktober 2020 sloot de minister van OCW met de Vereniging Hogescholen en de Universiteiten van Nederland het bestuursakkoord Flexibilisering Lerarenopleidingen. Met het bestuursakkoord wordt ingezet op meer op maat opleiden van leraren door beter aan te sluiten bij de eerder opgedane kennis en ervaringen van aankomende leraren en op de beroepspraktijk. De nadruk ...

De waarde van datacenters in regionaal perspectief

Wat is de regionale waarde van datacenters? Dat is kortgezegd de vraag waarmee PB7 en Dialogic op weg zijn gestuurd door de provincie Flevoland. Dat datacenters een belangrijke infrastructurele rol vervullen in de Nederlandse en internationale digitale infrastructuur is voor velen evident, maar wat bieden ze aan toegevoegde waarde en werkgelegenheid aan hun directe omgeving? En leveren ze nog m...

De uitdagingen van snel internet in het buitengebied

Nederland kent een zeer hoge en nog altijd verbeterende dekkingsgraad van snelle vaste internetverbindingen, zowel in de kernen als het buitengebied. Er is echter een flink aantal adressen dat nog niet kan beschikken over een snelle internetverbinding, met name in het buitengebied. EZK vroeg ons om aan de hand van drie scenario’s inzicht in deze restopgave, oftewel de adressen die naar verwac...

Tags: ICT Lees meer

Mapping vaste internetaansluitingen Nederland

Het kabinet heeft als doel dat alle huishoudens in Nederland eind 2023 de beschikking kunnen hebben over een internetverbinding van tenminste 100 Megabit per seconde (Mbit/s) en een grote meerderheid over 1 Gigabit per seconde (Gbit/s). Om te kijken hoe het staat met de voortgang van dat doel heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een kaart laten maken. Hierop is van alle w...

Effecten FCFS- en tendermethode op energie-innovatieregelingen

In opdracht van RVO heeft Dialogic een onderzoek uitgevoerd naar de impact van de verdelingsmethode (FCFS-methode versus tendermethode) op verschillende aspecten van de energie-innovatieregelingen. Om in de toekomst afgewogen besluiten te nemen over de verdelingsmethode, heeft RVO Dialogic gevraagd om onderzoek te doen naar de mogelijke effecten van de FCFS-benadering versus de tenderme...

Digitaal zoeken, verzamelen en analyseren van teksten?

De KB, de nationale bibliotheek van Nederland, biedt via haar online diensten toegang tot historische tekstcollecties zoals gedigitaliseerde kranten en boeken. De KB stelde daarbij vast dat er een gat bestaat tussen gebruiksvriendelijke zoekdiensten zoals Delpher en DBNL enerzijds, e...

Ontwikkeling Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmen

Algoritmen kunnen een bijdrage leveren aan onze samenleving en onze gezamenlijke waarden, maar het is wel essentieel dat we algoritmen op een verantwoorde manier ontwikkelen én inzetten. Afgelopen jaar hebben we met de Universiteit Utrecht het ‘Impact Assessment Mensenrechten & Algoritmen (IAMA)’ ontwikkeld dat (publieke) organisaties hierbij kan helpen’: ...

Ondersteuning datastrategie Het PON & Telos

Het PON & Telos is een onderzoeks- en adviesbureau in Tilburg dat werkt aan maatschappelijke vraagstukken voor lokale en regionale overheden in Nederland, maar ook voor corporaties, banken, zorg- en welzijnsinstellingen, fondsen en maatschappelijke organisaties. Een belangrijk onderdeel van het werk is het omgaan met data, bijvoorbeeld op het gebied van dataverzameling, data-analyse en data...

Portfolio-analyse Nationaal Groeifonds

Het Nationaal Groeifonds investeert samen met initiatiefnemers in projecten die zorgen voor economische groei op langere termijn. Inmiddels is er een tweede ronde van voorstellen afgerond, waarin inmiddels bekend is welke voorstellen gehon...

Digitale strategie voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (hierna: MRDH) werkt samen met haar gemeenten aan zes actielijnen op het thema Digitale Economie. Eén daarvan is de actielijn Digitale Strategie. Binnen deze actielijn wil de MRDH borgen dat gemeenten een digitale strategie ontwikkelen die goed afgestemd is met de regio. De doelen en ambities van deze strategie zouden ideal...

Digitale Visie Platform WO2

Platform WO2 is een netwerkorganisatie waarin het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, Netwerk Oorlogsbronnen, de Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45, de Oorlogsgravenstichting, de Stichting Liberation Route Europe en het Nationaal Comité 4 en 5 mei samenwerken. Platform WO2 wil (middels tweedewer...

Aanbod en pilots zakelijk glasvezel in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Nederland is een van de koplopers binnen de Europese Unie als het gaat om digitale connectiviteit. Onder andere de coronacrisis heeft het belang van goede digitale infrastructuur benadrukt voor de Nederlandse economie. Hoewel de huidige netwerken het toegenomen dataverkeer goed aankunnen, zorgen steeds verdere digitalisering en toenemend dataverkeer dat het onderhoud van en verbeteringen in de ...