Kennisbank

De impact van R&D&I in het cybersecurity domein

Om onderzoeks- en innovatiebeleid gericht op het versterken van het cybersecurity domein zo effectief (in het bereiken van de specifieke beleidsdoelen) en efficiënt (wat betreft het gebruik van publieke middelen) mogelijk vorm te kunnen geven is inzicht nodig in (de verschillende vormen van) impact van R&D&I. Een eerste uitgebreide initiële analyse in de context van dit brede o...

Data-analyse voor strategische positionering business school

Hoe zet je Rotterdam op de kaart in de ‘Champions League’ van business schools? Vooraanstaande publicaties als de Financial Times en The Economist houden de business schools nauwlettend in de gaten en publiceren jaarlijks diverse rankings, die een grote invloed hebben op de business schools. Door goed te kijken naar de andere business schools en bewegingen in de markt, kun je versch...

De digitale voetafdruk: Emissies van de digitale sector in Nederland in (toekomst)perspectief

In dit onderzoek analyseren we de CO2-uitstoot van de digitale sector in scope 1 en scope 2, de onderliggende mechanismen en trends, en scenario’s voor de toekomst. Om de onderzoeksvragen te beantwoorden hebben we het energieverbruik (elektriciteit) van verschillende componenten van de digitale sector van onderaf gemodelleerd. Deze inschatting vertalen we op basis van een ...

Inventarisatie van samenwerking in het kader van het Integraal Zorgakkoord

In opdracht van ROS Robuust ontwikkelde Dialogic een methode en systeem om samenwerkingsverbanden in de regio op het gebied van zorg te inventariseren. Door samenwerkingsverbanden systematisch en doorlopend in kaart te brengen, ontstaat een integraal beeld van samenwerking. Op basis van dit beeld kunnen regioplannen en transformatieplannen in het kader van het Integraal Zorgakkoord nader worden...

Tags: Zorg Lees meer

Evaluatie MIT- en IPC-regeling

In 2023 hebben Dialogic en SEO samen de MIT-regeling (mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren) en de IPC-regeling (innovatieprestatiecontracten) geëvalueerd. Op 21 november 2023 heeft Minister Adriaansens beide evaluaties aan de Tweede Kamer aangeboden. Beide evaluaties zijn kritisch. Op basis hiervan heeft de minister besloten de IPC-regeling af te schaffen en d...

Arbeidsmarkmonitor Human Capital Topsectoren

Arbeidsmarktmonitor
Dialogic heeft in opdracht van de Human Capital Topsectoren een online arbeidsmarktmonitor ontwikkeld. Deze arbeidsmarktmonitor is te raadplegen via https://topsectorenarbeidsmarktmonitor.nl/. In deze arbeidsmarktmonitor wordt op basis van data van het CBS, inzicht geboden in de arbeidsmarkt van Nederlan...

Ransomware-aanvallen op instellingen en bedrijven in Nederland

Ransomware wordt gezien als een groot en groeiend probleem en wordt zelfs gezien als risico voor de nationale veiligheid. Bij een ransomware-aanval dringt de aanvaller de IT-systemen van het slachtoffer binnen om het slachtoffer de toegang tot het systeem of de bestanden ontnemen. Vaak worden de bestanden ook versleuteld en in veel gevallen wordt er tegenwoordig ook...

Toepassing kwantumsensoren in radiotechnologie

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) volgt de ontwikkeling rondom kwantumtechnologie en wil weten hoe kwantumsensoren praktisch toepasbaar zijn in radiotechnologie. Dialogic heeft in opdracht van de RDI onderzoek gedaan naar de stand van de techniek en de mogelijke ontwikkelingen. Het werkveld is volop in ontwikkeling, maar de verwachting is dat kwantumsensoren de komende 5 tot 10 ja...

Technische mogelijkheden en risico’s van online identiteitsvaststelling en -verificatie

Bij het aanvragen van een Nederlands identiteitsdocument geldt een verschijningsplicht. Voor Nederlanders in het buitenland betekent dit dat zij naar een ambassade, consulaat of externe dienstverlener moeten reizen. Het vervangen van de fysieke verschijning door een ‘online verschijning’ of andere digitale variant van de daarbij uitgevoerde stappen, zou deze (soms lange) reis overbodig kunn...

Kwalitatieve evaluatie van de NOW

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid voert Dialogic de kwalitatieve evaluatie van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) uit. De NOW was een noodmaatregel, getroffen door de Nederlandse overheid tijdens de coronacrisis, om werkgelegenheid te behouden. Van Maart 2020 tot en met 2022 konden organisaties met een verwacht omzetverlies van meer dan 20% ...

Publieke middelen en relevantie van wetenschappelijke sectoren

Een brede set wetenschappelijke sectoren is relevant voor maatschappelijke missies. En Nederland investeert relatief veel in onderzoek naar gezondheid en industriële productie en technologie. Dit blijkt uit onderzoek dat Dialogic in opdracht van het ministerie van OCW heeft uitgevoerd. Dialogic is voor dit onderzoek gevraagd om te ondersteunen bij de beantwoording van een ...

Onderzoek Alcoholverkoop op afstand

Recent is het rapport Alcoholverkoop op afstand aan de Tweede Kamer aangeboden. Het onderzoek betrof een vervolgmeting op een onderzoek uit 2020. In beide onderzoeken was Dialogic onderaannemer van Ecorys. Ons deel betrof het analyseren van zo’n 100 websites waarop alcohol wordt verkocht, waarbij we onder meer hebben gecodeerd of en hoe de websites de lee...

Evaluatie van implementatiekosten en toekomstige effecten van de richtlijn webtoegankelijkheid

De digitale economie en samenleving van Europa biedt nieuwe kansen voor burgers, bedrijven en overheidsorganisaties. Nieuwe innovaties ontstaan ​​en organisaties adopteren snel nieuwe technologieën. In het digitale tijdperk spelen websites en mobiele applicaties een cruciale rol bij het aanbieden van diensten en producten, maar ook bij het verstrekken van overheidsinformatie. Met het groei...

Onderzoek naar multipliereffecten en pay-off effecten in de culturele en creatieve sector

Recentelijk hebben wij in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onderzoek gedaan naar de multipliereffecten en pay-off effecten in de culturele en creatieve sector. Wij hebben daarbij ingezoomd op de (1) economische effecten, (2) gezondheidseffecten en (3) effect van ontwerpend onderzoek. Economische effecten De culturele en creatieve sector is goed vo...

Marktverkenning open source encryptie

Encryptie is een van de pijlers onder veilige uitwisseling van (gerubriceerde) overheidsinformatie. Binnen de Nederlandse overheid bestaat de wens om zelfstandig in staat te zijn gerubriceerde informatie adaptief te beschermen tegen toenemende en veranderende dreigingen, bijvoorbeeld van statelijke actoren. Het gebruik van open source encryptie zou hier een bijdrage aan kunnen leveren. In dit o...

Marktverkenning onbemande luchtvaartuigen

Drones kunnen worden ingezet voor medisch (spoed)transport, landbouw, inspecties en bij calamiteiten. De verwachting is dat tussen 2023 en 2035 het aantal drones bestemd voor deze toepassingen sterk toeneemt. Als de inzet van drones blijft groeien, neemt mogelijk ook de vraag naar (extra) frequentieruimte toe. Daarom hebben Dialogic innovatie & interactie en ...

Tags: ICT Lees meer

De economische kansen voor de cybersecuritysector

Dialogic onderzocht voor het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat de economische kansen van cybersecuritysector. De sector groeit al jarenlang met grofweg 10% tot 15% per jaar en zette in 2020 ruim €25 miljard om. Hiermee is deze sector goed voor bijna 1% van de Nederlandse economie. De grootste trends in deze sector zijn: De sterke groei van de sector; De ...

Innovatiestrategie Luchtvaart

Op 13 juni 2023 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Mark Harbers, de Innovatiestrategie Luchtvaart aan de Kamer aangeboden. In de strategie wordt gekeken aan welke innovaties op dit moment wordt gewerkt om de luchtvaart stiller, duurzamer, veiliger en beter verb...

Evaluatie Toekomstfonds 2015-2021

Midden mei hebben de ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de evaluatie van het onderzoeksdeel van het Toekomstfonds – voorzien van een eerste reactie in de vorm van een Kamerbrief – aangeboden aan de Tweede Kamer (zie ...

Regioscan digitalisering MKB

De afgelopen jaren is er een groot aantal publieke of publiek-private initiatieven ontstaan rondom mkb en digitalisering. Er is op regionaal en landelijk niveau weinig overzicht wat betreft de samenhang tussen en de focus en impact van deze initiatieven. Dit maakt het lastig voor beleidsmakers om beleidsinstrumenten met impact te identificeren, witte vlekken te signaleren en voor digitalisering...

Evaluatie van het verlaagde btw-tarief

In Nederland is er sprake van een gedifferentieerd btw-tarief. Het uitgangspunt is dat alle goederen en diensten onder het algemene tarief van 21% vallen. Het verlaagd tarief van 9% vormt daarop de uitzondering. In deze evaluatie draait het om de doeltreffendheid en doelmatigheid van het verlaagde btw-tarief. Om dit te onderzoeken zijn de volgende onderzoeksmethodes ingezet: deskstudie, intervi...

Draagvlak voor alternatieve routes naar het leraarschap Informatica

Veel schoolvakken in het vo kampen met een lerarentekort. Voor het vak Informatica ligt de vacaturedruk echter nu al op 22,6% en deze loopt naar verwachting op tot 61,4% in 2032. Het gevolg van de nijpende tekorten aan Informatica docenten en het feit dat het geen verplicht examenvak is maakt dat veel scholen het vak niet (meer) aanbieden aan scholieren in de bovenbouw van het havo/vwo. In een ...

Tussenevaluatie fiscale regelingen EV’s en PHEV’s

In het Klimaatakkoord is bij de financiële en fiscale stimulering van Emissievrije Voertuigen (EV’s) afgesproken dat er in 2022/2023 een tussenevaluatie van de regelingen plaatsvindt, in aanvulling op de jaarlijkse toetsing (Hand-aan-de-Kraan [HADK]). Het doel van dit onderzoek is om tussentijds te reflecteren op de vraag in hoeverre de afgesproken fiscale regelingen van de EV’s en PHEV’...

Sectorbeeld kennisveiligheid bij universiteiten

Goede wetenschap kan niet zonder internationale samenwerking tussen universiteiten en onderzoekers. Tegelijkertijd zetten statelijke actoren kennis steeds vaker in als machtsmiddel. Dit leidt tot kennisveiligheidsrisico’s zoals ongewenste kennisoverdracht, heimelijke beïnvloeding, en ethische kwesties. Dit vormt een bedreiging voor Nederlandse belangen, Europese waarden en de wetenschap ...

Versterking leervermogen Learning Communities binnen de Topsector Energie

Hoe kunnen Learning Communities zo effectief mogelijk worden ingezet in de energietransitie? Met die vraag is een onderzoeksteam van Dialogic (Sven Maltha, Femke van Wijk, Jasper Veldman en Adriaan Smeitink) in opdracht van de Topsector Energie aan de slag gegaan. Na een uitgebreide literatuurstudie en diverse gesprekken met Learning Communities en experts is een rapport opgeleverd dat ingaat o...

Verkenning regie op studiedata door studenten

In opdracht van Doorpakken op digitalisering en SURF heeft Dialogic een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden, randvoorwaarden en mogelijke partners voor een infrastructuur voor regie op studiedata. Onderwijsinstellingen en dienstenleveranciers verzamelen veel gegevens over studenten, die ontstaan door ...

Verkeersboetes uit het buitenland

Wanneer je als Nederlander te hard rijdt op vakantie in Frankrijk valt steeds vaker de bekeuring in Nederland op de deurmat. Hiervoor worden in Europees verband kentekengegevens uitgewisseld. Dat gebeurt met behulp van het Europees informatiesysteem EUCARIS. Het CJIB publiceert elk jaar hoeveel verkeersboetes naar elk ander Europees land verstuurd zijn en hoeveel er zijn betaald; maar betalen N...

Evaluatie Wettelijke onderzoekstaken Natuur en Milieu

Samen met de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) heeft Dialogic de wettelijke onderzoekstaak natuur en milieu (WOT N&M) geëvalueerd. Het doel van dit onderzoek was om een ex-post en ex-ante evaluatie van de doeltreffendheid en doelmatigheid van het WOT-programma N&M over de periode 2017–2022 (ex-post deel) en de looptijd van de nieuwe overeenkomst (ex-ante deel; to...

Kilometerregistratie Betalen naar Gebruik

Het kabinet wil per 1 januari 2030 een eenvoudig vormgegeven kilometerheffing invoeren: een vlak tarief over alle gereden kilometers, zonder onderscheid naar tijd en plaats. Daarbij past een zo eenvoudig mogelijk kilometerregistratiesysteem. De centrale afweging gaat over de acceptatie van het risico op tellermanipulatie tegenover de kosten en complexiteit van het registratiesysteem. Een re...

Durf te leren, ga door met meten

Op 13 oktober 2022 is het rapport ‘Durf te Leren, ga door met meten’ aangeboden aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het rapport is in samenwerking geschreven door Bas ter Weel en Michiel Bijlsma van SEO economisch Onderzoek, en Matthijs Janssen en Pieter Jan de Boer van Dialogic. Aan de hand van het systeem- en transitiebeleid (S/T-beleid) tracht de overheid om innov...

Beter zicht op ransomware

Er bestaat momenteel geen betrouwbaar beeld van de ransomware-aanvallen op instellingen en bedrijven in Nederland en de schade die daaruit voortkomt. Dit bemoeilijkt een effectieve bestrijding. Dialogic onderzoekt voor het WODC hoe de aard en omvang van ransomware-aanvallen goed in beeld gebracht kan worden. Het risico op een cyberaanval is groot en groeiend. Ransomware (gijzelsoftware) ...

Onderwijsarbeidsmarkt barometer

Dialogic brengt samen met Ecorys sinds 2016 voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de arbeidsmarkt in het po, vo en mbo in kaart met de ‘Onderwijsarbeidsmarkt barometer’. Hiervoor wordt de data van online vacatures verzameld, geanalyseerd en verwerkt in een ...

Evaluatie aftrek specifieke zorgkosten

Dialogic heeft samen met Significant Public een evaluatie uitgevoerd van de fiscale aftrek specifieke zorgkosten (in het vervolg ‘specifieke zorgkosten-regeling’) en de regeling ‘Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten’ (in het vervolg ‘TSZ-regeling’). Middels de specifieke zorgkosten-regeling is het mogelijk om onder bepaalde voorwaarden specifieke zorgkosten af te trekken in de belas...

Systeemkeuzes spoorsysteem

Het personen- en goederenvervoer per spoor groeit substantieel. Om deze groei mogelijk te maken is een transitie van civiele naar data-gedreven aansturing noodzakelijk. Hiervoor kunnen diverse data-gedreven systemen worden ingezet, maar een overkoepelend beeld van de samenhang tussen de systeemkeuzes met een duidelijk begin- en eindpunt ontbreekt nog. In opdracht van het ministerie van Infrastr...

Evaluatie energie-innovatieregelingen

Het Nederlandse innovatiebeleid kende in het afgelopen decennium een verschuiving in focus van economisch verdienvermogen naar het behalen van maatschappelijke doelen en missies. Een aantal van die missies betreffen het Nederlandse energiesysteem. Om die missies en ook eerdere doelen te behalen, zijn verschillende regelingen in het leven geroepen. Dialogic heeft samen met SEO in de voorbije per...

Onderzoek fieldlabs Zuid-Holland

Fieldlabs lijken een nieuwe panacee in de wereld van economische ontwikkeling, missiegedreven innovatiebeleid, ontwikkeling van kennis- en innovatie-ecosystemen, valorisatie en beroepsonderwijs. Steeds vaker klinkt de roep om een fieldlab, een living lab of een proeftuin als een soort van duizend-dingen-doekje dat van pas komt bij elk initiatief waarbij bedrijfsleven, overheid, kennisinstelling...

Gebruik internationale DNA-databanken door geadopteerden n.a.v. interlandelijke adopties

In 2021 stelde de Commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie (Commissie Joustra) vast dat er, onder toezicht van de Nederlandse overheid, grove misstanden plaats hadden gevonden bij interlandelijke adopties in de vorige eeuw. Geadopteerden die op zoek wilden gaan naar hun biologische familie tro...

Standaardisatiebehoeften op technologisch gebied van belang voor de energietransitie

NEON is een multidisciplinair project dat gericht is op het versnellen van de energie- en mobiliteitstransities door middel van een allesomvattende benadering, waarbij rekening wordt gehouden met maatschappelijke, economische en technische aspecten. Het NEON-project wordt uitgevoerd als een samenwerkingsverband tussen de industrie en maatschappelijke partners, overheidsinstellingen en een conso...

Evaluatie van de PMV-groep

Op verzoek van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI), van de Vlaamse overheid, voerde Dialogic een evaluatie uit van de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV). De PMV-groep is één van de drie vennootschappen die tot de investeringsmaatschappijen worden gerekend waarbij het Vlaamse Gewest gemachtigd is om onder bepaalde voorwaarden deel te nemen. Voor het uitvoeren ...

Onderzoek bestuursakkoord flexibilisering lerarenopleidingen

Op 12 oktober 2020 sloot de minister van OCW met de Vereniging Hogescholen en de Universiteiten van Nederland het bestuursakkoord Flexibilisering Lerarenopleidingen. Met het bestuursakkoord wordt ingezet op meer op maat opleiden van leraren door beter aan te sluiten bij de eerder opgedane kennis en ervaringen van aankomende leraren en op de beroepspraktijk. De nadruk ...