Wetenschap en onderzoek

Nederland is een kenniseconomie bij uitstek. Om internationaal concurrerend te zijn en blijven is het van belang om goed onderzoek te stimuleren en talent aan te trekken en te behouden. De waarde van wetenschap komt tot uitdrukking in haar bijdrage aan de oplossing van maatschappelijke uitdagingen, de versterking van het verdienvermogen van Nederland, de agendering en duiding van (toekomstige) vraagstukken en als voeding voor het onderwijs. Deze waardering maakt dat wetenschap steeds meer vervlochten raakt met andere domeinen en dat wetenschapsbeleid steeds meer wisselwerking kent met andere domeinen, waaronder (maar niet exclusief) gezondheidszorg, innovatie en economie, duurzaamheid, mobiliteit en veiligheid.

In 2020 voerde Dialogic de beleidsdoorlichting uit van het Onderzoek en Wetenschapsbeleid van het ministerie van OCW. Dialogic doet onderzoek op verschillende thema’s binnen wetenschap en onderzoek:

  • (Ondersteuning bij) evaluaties van instituten
    Publieke instituten gefinancierd door de overheid voor onderzoek dienen regelmatig (veelal elke 4 à 5 jaar) geëvalueerd te worden. Dialogic voert geregeld dergelijke evaluaties uit of ondersteunt evaluatiecommissies. Hierbij onderzoeken we of een instituut doeltreffend en doelmatig functioneert. We hanteren hiervoor geregeld de richtlijnen van het Strategisch Evaluatie Protocol.
  • Evaluaties van maatschappelijke impact van onderzoek
    Veel wetenschappelijk onderzoek heeft als doel om maatschappelijke meerwaarde te bewerkstelligen. Onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met het bedrijfsleven om economische impact te bereiken, en verschillende regelingen zijn erop gericht deze samenwerking te stimuleren. Onderzoek kan ook worden uitgevoerd om het beleid te informeren, waarvoor de overheid het onderzoek financiert. Dialogic evalueert geregeld of deze impact bereikt wordt en hoe wetenschappelijk onderzoek wordt omgezet in kennis met maatschappelijke meerwaarde.
  • Onderzoek naar innovaties en ontwikkelingen in het wetenschapssysteem
    Ook de wetenschap en het onderzoek zelf zijn aan ontwikkelingen onderhevig. Zo zijn onderwerpen als data, data-infrastructuren, open science en nieuwe vormen van erkennen & waarderen de afgelopen jaren sterk in ontwikkeling. Dialogic doet geregeld onderzoek naar de laatste stand van ontwikkelingen en verkent daarbij scenario’s voor de toekomst om het beleid daar op voor te bereiden of te adviseren waar extra investeringen benodigd zijn.
meer weten over wetenschap en onderzoek? Neem contact op met Max Kemman
Senior onderzoeker / adviseur